Almmuhus

Almmuhus

Sihkkelastit stohket heakkain

ČUVGE IEŽAT: Tryg Forsikring sihkkelčeahppi Øyvind Setnes čájeha man bures šelggon čuvge olbmo seavdnjadasas. Govven: Tryg Forsikring

Vaikko sihkkelis leat ovda- ja maŋŋečuovggat geatnegahtton, de diktet váhnemat mánáid sihkkelastit skábman čuovggaid haga– Lea hálbi oastit sihkkelčuovggaid. Liikká válljejit oallugat sihkkelastit čuovggaid haga. Dainna lágiin sihkkelasti stoahká iežas heakkain, muitala Tryg Forsikring sihkkelčeahppi Øyvind Setnes.

Published date: 
Bearjadat, 3 Skábmamánu, 2017 - 14:54
Fáddásánit: 

Vaikko lea borgan eanas guovlluin Norggas, de leat ain oallugat geat sihkkelastet.

Go skábmaseavdnjadin galgá sihkkelastit, de lea dehálaš ahte biilavuoddjit ja eará vuoddjit oidnet sihkkelasti.

Dán dihte ávžžuhit geavahit sihke sihkkelčuovggaid ja šelggona.  

 

Várálaš jus it oidno

Ná gánnáha sihkkelastit skábman:

 •  Bija sihkkelii ovda- ja maŋŋečuovggaid. 
   
 •  Gárvot čuovgi ivnniiguin.
   
 •  Ane šelggonveastta 
   
 •  Galbma ja njuoska (jikŋon) luodda lea njalkkas, heivet leahtu luddii. 
   
 •  Ane oaivesuoji

Vaikko lea geatnegahtton bidjat sihkkelii čuovggaid sihke ovddabeallái ja maŋábeallái, de oallugat eai ane daid čuovggaid. 

Politiijat čađahit akšuvnnaid Norgga stuoragávpogiin, ja jus dalle válddahallá sihkkelastimis sihkkeliin mas eai leat čuovggat sihke ovdda- ja maŋábealde, de sáhkkohallá 1150 ruvnnuin. 

– Lea balddihahtti go nu olu váhnemat suvvet mánáid sihkkelastit čuovggaid haga skábmaseavdnjadin. Dasa lassin leat máŋga skuvlageainnu hejot čuvgejuvvon, ja dáin skuvlageainnuin lea olu johtolat, muitala Setnes.  

 

Ii leat oassi sihkkelpáhkas 

Setnessa mielas lea šállošahtti go čuovggat eai čuovo mielde go oastá ođđa sihkkela, ja meine ahte sihkkelčuovggat livčče galgan skruvvejuvvot sihkkelii go oastá ođđa sihkkela.

Setnes lea máŋgii boahtán eará sihkkelastiid ovddal geaid illá oaidná skábmaseavdnjadasas go sis eai leat čuovggat ii ge šelggon.  

– Dán čavčča lean mun guktii addán iežan sihkkelčuovggaid eará sihkkelastiide, ja ieš hoigan sihkkela ruoktot, muitala Setnes. 

 

Biila vuoitá

Biilavuddjiide sáhttá leat váttis oaidnit sihkkelasti mas eai leat čuovggat ja šelggon vaikko vudjet ge várrogasat.

Ollu sihkkelastit eai dieđe man váttis sin lea oaidnit seavdnjadasas.

Dasa lassin sihkkelastet sii beare jođánit, dán ektui man leahtuin galggaše sihkkelastit. 

– Oallugat gilvalit iežaineaset go sihkkelastet bargui ja ruoktot. Sáhttá leat hui várálaš sihkkelastit beare leahtuin jus sihkkelastá heajos luottaid ja čuovggaid ja šelggona haga. Vaikko sihkkelasti ii daga maide boastut, de vuoittáhallá sihkkelasti álo jus biila boahtá njeaiga, muitala Setnes. 

 

 

På forsiden nå