Guovdageaidnu

Searvi lea máŋga jagi leamaš jávkosis Guovdageainnus, muhto dál lea Anja Risten Buljo Eira álggahan fas dan. – Mu mielas birasgáhtten galggašii buohkaid mielas dehálaš, go dat váikkuha min buohkaid, lohká 17-jahkásaš aiddo válljejuvvon jođiheaddji.

Guovdageainnu ráđđeolmmái čilge reivves ahte guovttegielat ruđaid geavaheapmi lea nu viiddis ahte lea váttis rapporteret ruhtageavaheami Sámediggái.

Ohcet ovttasbargoguimmiid ja ruhtadeami meahcceguovddáža ásaheapmái:

Interimstivrra jođiheaddji, Ellen Cecilie Triumf-­Buljo sávašii ahte muhtin fuomáša man dehálaš ­Guovdageainnu ­meahcceguovddáža bargu lea.

Guovdageainnu suohkan lea 1990 rájes ­skeŋken 10 000 ruvdnosaš stipeandda valáštal­liide, geat leat ánssášan dan. Valáštallanstipeanda galgá movttiidahttit nuoraid joatkit valáštallamiin. Dán jagi geigejuvvui stipeanda čuoigái Aslat Mihkkal Balsii (17).

– Mii leat álggahan barggu bivdit formálalaččat šaddat nuppástuhttinsuohkanin, ja fuomášeimmet ahte lea várrejuvvon Sis-Finnmárkui jo ruhta, dadjá Guovdageainnu sátnejođiheaddji.

Dál de bidjet nuorat Kárášjoga ja Guovdageainnu albma láhkái johtui Kautosjok nuoraid searvvi. Odne lea vuosttaš deaivvadeapmi kinoeahkedis Diehtosiiddas.

Nuoraide musihkka, spealut, ovttastallan ja suohtastallan lávvordateahket, Guovdageainnus.

Shell bensingávpi rabai pumppaid gaskavahku Guovdageainnus, dat buvttii njuolggut juovlaeahkeda olbmuide. GEAHČA VIDEO!

Guovdageainnu suohkanis leat ilgadis mánáidgeafivuođa logut, ja dál lea suohkanhálddahus almmuhan raportta mas leat iešguđet doaibmabijut mo sáhttet eastadit mánáidgeafivuođa.

Boazotragediija viidu, go dál leat vel nuppi čorragis šaddan eanebuš gorudiid bálkestit, nu ahte dál leat guovtti čorragis Finnmark Rein šaddan bálkestit oktiibuot 310 bohcco. 

Siiddut