Almmuhus

Almmuhus

Boahtte vahkku horoskohpa

Dás logat maid min nástegovvadulkojeaddji einnosta boahtte vahkku birra.

Almmuhuvvuon: 
Sotnabeaivi, 9 Juovlamánu, 2018 - 10:40
Fáddásánit: 

FIERCA

21/3-19/4

Eallinoaidnu ja iešovdáneapmi šaddá deháleabbon du eallimis, ja don oaidnigoađát dál eallindili eará čalmmiiguin.

Dat sáhttá máksit ahte fertet guođđit boares árvvuid, juoga mii ii álo leat nu álki.

Guhkit mátki soaitá maid leat vuordimis ja das oaččut ođđa perspektiivva.

Soaittát oahpásnuvvat muhtun olbmuin čiekŋalit dásis, ja soaittát maid heammástuvvat go son ii leat dakkár manin leat jurddašan.

 

 

 

VUOKSÁ

20/4-21/5

Don šattat eanet sosiálan, humat álkibut amas olbmuiguin, ja dovddat buorredohkálašvuođa sis.

Dat sáhttá addit ovdáneami sihke guoimmi ja lagas ustibiid dáfus, muhto go dál leat mielas ráhkadit harmoniija, de soaittát leat veahá várrogas riidduid ja digaštallamiid dáfus.

Dat sáhttá dáhpáhuvvat ruđalaš hommáin, nu go árbbi dahje almmolaš gáibádusaid bokte.

 

 

JUMEŽAT

21/5-21/6

Beaivváš loktana du vuostálas nástegovas, ja don fertet de eanet čuovvut earáid eavttuid, masa don várra it liiko.

Soaittát maid šaddat bargat veahá eanet vai it gártta muhtuma eará duohkai, gii váldá olu saji.

Oppalaččat lea dál dehálaš dutnje leat láidesteaddjin, muhto muitte fal earáid maid diktit mearridit, jus galget loaktit.

Lea álkit dahkat juoidá ovdal go jurdilit.

 

 

 

REABBÁ

22/6-22/7

Romantihkas lea buorre dilli dás ovddos, ja vahkkoloahpa soaitá juoga hávskes fearán, mii boahtá fáhkka ja vuorddekeahttá.

Persovnnalaš ovdáneapmi sáhttá dál leat čadnon friddjavuhtii ja sáhttá čuovvut iežas bálgáid.

Dat mearkkaša praktihkalaččat ahte rihkku du birrasa njuolggadusaid ja norpmaid.

Árvvuid digaštallama bokte beasat geahččaladdat iežat oaiviliid, muhto dat eai ábut leat nu persovnnalaččat.

 

 

 

LEDJON

23/7-22/8

Don leat dál hutkái ja searvválaš, ja leat liigenávccat mat devdet skábmaeahkediid buriin mielain ja iluin.

Muhto olbmuidgaskasaš dilli lea deháleabbo dutnje go minddar láve, muhto dus ii leat nu olu ipmárdus das go muhtun mearrida du haga iige jeara dus ráđi.  

Ruovttus dahje bearrašis sáhtát vásihit juoidá mii movttiida ođasmahttit viesu, fárret dahje juo rievdadit viesu ­siste.

 

 

 

BUHTISNIEIDA

23/8-22/9

Muhtun ovttasbarggus sáhtát don veahkehit olu, muht dat sáhttá gáibideaddji ja mohkkái, ja don fertet doalahit miela áibbas sierra bálgái čuovvut.

Dus sáhttá dárbu oažžut eanet saji ja iehčanasvuođa ruovttus, muhto dat ii ábut boahtit earáid doahttalami sadjái.

Lea bahá boastut ipmirdit maid muhtun eará duođaid oaivvilda, ja de lea buoret čájehit buoret beali go dan sadjái go suhttat.

 

 

VIEHKAT

23/9-22/10

Bargosajis sáhtát don leat alvvalaš ja sáhtát suhttat go earát cuiggodit.

Strategalaččat sáhttá buoret diktit earáid čájehit iežaset máhtu ovdalii go lohka «maid mun lohken». 

Dál lea bahá leat njuolgga ja váraheapme ja nu roasmmehuvvat, ja leage de várrogas vaikko lea hušša.

Muhtun positiivvalaš ruđalaš skeaŋka lea vuordimis, muhto ruhta sáhttá boahtit ja mannat jođánit.

 

 

 

SKORPIUVDNA

23/10-21/11

Ovddeš ustibat sáhttet boahtit fáhkka, boares ráhkisvuohta fas badjánit, ja ođđa oahppásat ilbmat.

Liikká jođánit sáhttet boares olmmáivuođat nohkat, go don vásihat ahte dain ii leat šat mihkkege oažžut dahje go lehpet gáidan.

Loahpas vahkku sáhtát dovdat ekonomiija hedjoneame, dahje dovddat ahte fertet suodjalit dan mii gullá dutnje

 

BÁHČČI

22/11-21/12

Beaivváš fas ilbmá du nástegovvii ja earenoamážit dii geat lehpet riegádan dán vahkku, sáhttibehtet dovdat ahte ođđa gierdu fas álgá. Iešluohttámuš ja áŋgirvuohta dovdo ain ovddos guvlui, ja don fuomášat ođđa vejolašvuođaid.

Dás ovddos guvlui šattat don eanet sosiála, muhto sáhtát maid šaddat dušše «small talk».

Ruovttus leat don eanet iešráđálaš go minddar lávet, guldal maid earát lohket ovdal go suhtat sin dihte.

 

BÁKTEBOHKKÁ

22/12-19/1

Vahkkoloahpa sáhtát don váldit badjelasat barggu go dovddat geatnegasvuođa dahje dovddat ahte fertet veahkehit muhtun ideála.

Jus vuorddát rámi, de sáhtát beahtahallat.

Muhto rápmi gal sáhttá boahtit eará ja vuorddekeahtes sajis. Vahkkoloahpa sáhttá juoga vuorddekeahttá dagahit ahte du ustitbiras stuorru, dahje don oaččut soabadanbarggu muhtun joavkkus dahje organisašuvnnas.

 

 

ČÁHCEOLMMÁI

20/1-18/2

Sáhttá šaddat hástalussan juogadit juoidá ja seammás udnot earáide nohkka.

Sáhttá buollát veahá riidu ruđalaš gažaldagain, dahje fertet jođánit mearridit muhtun áššis ustitbirrasis dahje muhtun ovttastumis.

Das fertet jođánit mearridit mii mielddisbuktá ahte fertet hilgut juoidá.

Oppalaččat lea dus buorredáhtolašvuohta ja sympatiija, ja máhtát hupmat nu ahte oaččut earáid iežat beallái.

 

GUOLIT

19/2-20/3

Dál lea dus lunddolaš autoritehta, mii boahtá buorrin go galggat váldit ovddasvástádusa muhtun joavkkus.

Dus leat olu návccat, muhto sáhtát beare diliheapme itge leat nu mielas ovttasbargat.

Eallima vuđolaš gažaldagat goitge leat dál du jurdagiin, ja sáhtát oažžut sympatiija muhtumis gii hálddaša eallima hástalusaid eará ládje go sii geaiguin don dábálaččat ovttastalat.

Ovdasiiddus dál