Almmuhus

Almmuhus

Omstillingssjef/Nuppástuhttinhoavda

Guovdageainnu suohkan lea ožžon nuppástuhttinstátusa ja ohcá danne nuppástuhttinjođiheaddji 100%-virgái. Dát lea golmma jagi prošeaktavirgi, mii sáhttá guhkiduvvot vel golmmain jagiin. Virgi šaddá várra ráđđeolbmá stábii, muhto suohkanstivra sáhttá válljet eará orgániserenmálle.

Kautokeino kommune har fått status som omstillingskommune og søker etter leder for omstillingsprogrammet i 100%-stilling. Stillingen er definert som en prosjektstilling for tre år med mulighet for ytterligere tre år. Stillingen er tenkt plassert i rådmannens stab, men kommunestyret kan velge å organisere det annerledes.  

Omstillingssjef/Nuppástuhttinhoavda

Kautokeino kommune
Søk her - Oza dás
 
Arbeidsoppgaver
 • Drive innovasjons- og omstillingsarbeidet i Kautokeino kommune og bidra til å nå de mål som blir satt 
 • Lede og koordinere arbeidet i samsvar med omstillingsplan og rapportere til omstillingsstyret innen gitte frister
 • Sette i gang og følge opp prioriterte prosjekt og satsingsområder, herunder ansvar for søknadsprosesser knyttet opp mot omstillingsprogrammet, samt rapportering
 • Være et bindeledd mellom ulike offentlige og private aktører i utviklingsarbeidet
 • Ha ansvar for involvering av styringsgruppe, politisk og administrativ ledelse i kommunen
 • Kommunikasjonsansvar

Guovddáš barggut:

-Jođihit ođastan- ja nuppástuhttinbarggu Guovdageainnu suohkanis ja ollášuhttit mearriduvvon mihtuid

-Jođihit barggu nuppástuhttinplána mielde ja ráporteret nuppástuhttinstivrii áigemeriide

-Alggahit ja čuovvolit vuoruhuvvon prošeavttaid ja doaibmabijuid, masa gullet maid nuppástuhttinprográmma ohcamat ja ráporteremat

-Leat gulahallangaskaoapmin iešguđet almmolaš ja priváhta aktevrraide nuppástuhttinbarggus

-Ovddasvástádus dasa ahte stivrenjoavku ja suohkana politihkalaš ja hálddahuslaš jođihangoddi lea oasálaš barggus

-Gulahallanovddasvástádus

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Relevant erfaring vil kunne kompensere for utdanning
 • Kunnskap om nærings- og samfunnsutvikling
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring med økonomistyring og rapportering
 • Under ellers like vilkår eller noenlunde like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språkGelbbolašvuođagáibádusat:

-Alitoahppu, muhto heivvolaš bargohárjáneapmi sáhttá seamma buorre

-Ealáhus- ja servodatovdáneami birra diehtu

-Prošeaktajođihanhárjáneapmi

-Ekonomiijastivren ja rápporterenhárjáneapmi

-Jos ohccit leat dássálaga dahje oalle dássálaga, de válljet ohcci mii máhttá sihke sámegiela ja dárogiela

Personlige egenskaper
 • Er resultat- og utviklingsorientert og kan vise til oppnådde resultater
 • Er strukturert og lojal til planer og overordnede beslutninger
 • Kan bygge relasjoner og har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Er åpen, involverende og samarbeidsorientert
 • Arbeider strategisk, målrettet og er opptatt av gjennomføring og resultater
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Har et sterkt ønske om å bidra til å utvikle Kautokeino kommune
 •  
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper. Ohcat jođiheaddji mii:

-Berošta bohtosiin ja ovdáneamis ja nagoda duođaštit buriid ovdalaš bohtosiid

-Bargá čorgadit ja oskáldasat plánaid ja bajit mearrádusaid mielde

-Gulahallá bures olbmuiguin

-Ii čiegat dieđuid ja bivdala ovttasbarggu

-Bargá strátegalaččat ollášuhttin dihte guhkitáigge mihtuid ja berošta čađaheamis ja bohtosiin

-Lea čeahppi sihke hupmat ja čállit

-Háliida leat guovddášolmmoš ovddideames Guovdageainnu 

Persuvnnalaš heivvolašvuohta virgái deattuhuvvo. 

Vi tilbyr

Lønn og tiltredelse etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kautokeino kommune.

Bálká ja álgin šihttojuvvo. Buorit ealáhat- ja dáhkádusortnegat. Virgádaneavttut leat muđui nu go Guovdageainnu suohkanis leat.

Evt. søknader som ønskes unntatt offentlighet vil bli vurdert særskilt. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke kan imøtekommes, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort, jf. offentlighetslovens regler.Árvvoštallat sierra ahte sáhttitgo váldit vuhtii dan jos bivddát ahte ii almmuhuvvo ahte leat ohcan virgái. Jos dakkár sávaldat ii váldo vuhtii, de oaččut dieđu ovdal almmuheami, almmolašvuođalága mielde.  

 

Ohcanáigemearri: 
03.06.2019