Almmuhus

Almmuhus

Vuoksá galggašii dárkkistit áššiid, buhtis­nieiddas ges hušas áiggit vuordimis

Čájáhusgovva

Dán vahku horoskohpa guoská ođđajagimánu 21.-27. beivviide.

Almmuhuvvuon: 
Sotnabeaivi, 20 Ođđajagimánu, 2019 - 11:56
Ođastuvvon: 
Ođastuvvon: 21.01.2019 - 10:26
Gilkorat: 
Fáddásánit: 

FIERCA

21/3-19/4

Ovddasvástádus ja duohtavuohta leat čoavddasánit dál, ja don sáhtát leat badjelasas váldán eanet go nákcet doaimmahit.

Don ahtanušat gal doaimmain, muhto fertet bargat vehá eanebuš vai lihkostuvat dainna.

Dál, go lea energiijaplanehta násttis, de dat addá ollu fámuid geavaheapmái.

­Geavat fal daid konstruktiivvalaččat almmá hárdašuvvama dahje earduma haga go olbmot leat menddo njoazit bargat dahje bahkkejit dasa maid don oamastat. 

 

VUOKSÁ

20/4-21/5

Oaččut ođđa oainnu bargoeallimii ja das oainnát vejolašvuođaid.

Dus lea dat dárbbašlaš mokta ja áŋgirvuohta guođđit daid boares áššiid ja válljet juoga masa lea jáhkku.

Muhto lea vuogas sihkkarastit ovdal go botket bálgáid.

Muhtin ustitvuohta ahtanuššá ja máŋgga sajis čiekŋuduvvo.

Dál lea vuogas áigi bargagoahtit fas ovttas, ja dás sáhttá vaikke makkár vuoitu leat.

 

JUMEŽAT

21/5-21/6

Ustitbirrasis dahje idealisttalaš oktavuođas sáhttá vuovdnás ákkastallan dagahit vuostemiela dasa maid áiggošit ollašuhttit.

­Muhto dus leat erenoamáš buorit vejolašvuođat čatnat luohttevašvuođa gaska­vuođaid, ja leat olmmošaddjái mii geasu­ha romantihka guvlui.

Dáppe sáhtát deai­vidit ođđa fuomášumiid ja eallinoainnu dahje boahtit dakkár dillái mas dohkkehuvvot iežat árvvuiguin.

 

REABBÁ

22/6-22/7

Barggus dahje dakkár dilis mas earáid jođihat, doppe fertet eanet bargat vai ollašuhtát juoga, ja dás fertet válljet riiddu dahje diplomatiija gaskka.

Smiehtas fal, go buot eavttut eai leat vel sajis.

Don deaivvadat muhtimiin geasa dovddat miehtemiela dan seammás, ja olahat johtilit oktavuođa.

Buot lea láhččojuvvon somás vahkkolohppii, morsiin/irggiin dahje oahpás­nuvat muhtimiin gii lea gelddolaš.

 

LEDJON

23/7-22/8

Dál, go beaivváš lea du nuppegeaže násttis, de orut dovdamin earáid eavttuid mielde bargamin.

Dat sáhttá maid leat gulahallan, ja danin it galgga ge dan seammás bealuštisgoahtit iežat.

Jus áiggut ustitbirrasis oažžut čađahuvvot dan masa dus lea jáhkku, de fertet gal guldališgoahtit maid earáid oainnuid. 

Muđui sáhttá johtilit šaddat árvofápmu ákkastallamiid dáfus.

Digaštallamiid bokte čuožžilit ge ođđa fuomášumit.

 

BUHTISNIEIDA

23/8-22/9

Dál geavahat eanet áiggi valljodahkii, ovdamearkka dihtii oaččut gáibádusa dahje juo gáttát iežat bargan juoga stuorrát.

Dát šaddá hástalussan muhtin áššái mas earuhit fertet mii dutnje gullá ja masa earáide lea gáibádus.

Dás ovddos guvlui šaddet hušas beaivvit, ja dus lea bággu doallat njuokčama njuolga.

Dat lea gal buorre, muhto jus duššiide sorrot, de dat sáhttá geavvat dehálaš áššiide.

 

VIEHKAT

23/9-22/10

Dán vahkus leat ollu ovttastallamat, ja don leat doaimmalaš, duhkoraddalas ja hutkái.

Dál dárbbašat dávisteami, erenoamážit guoimmis dahje skihpáriin, ja romantihka vásáhusat maid oidnojit ovddos guvlui.

Dál, go riidoplanehta lea nuppegeahčen nástti, de dagaha dat ahte johtilit earduduvvot, ja muhtimat suhttadit du, vaikke eai áiggoše dan dahkat.

Erenoamážit álgovahkus sáhttá dat muhtin vuorddekeahtes dovdduid dus bidjat johtui.

 

SKORPIUVDNA

23/10-21/11

Barggus leat ollu doaimmat jođus ja vuostálas beroštumit maid gullostit.

Bures plánet lea vuoitun, vaikke juoga vuorddekeahtes dahká dan váttisin.

Menddo álkit lea dohppet bajdelasas vaikke maid, ja lea váttis biehttalit gáibádusaid dahje háliidusveahki lagaš birrasis.

Lihkkoplanehta čuohcá ruhtadillái, nu ahte ale guođe makkárge vejolašvuođaid maid oaččut.

 

BÁHČČI

22/11-21/12

Galggat leat várrugas ruhtadiliin ja oza dál áinnas ráđi muhtimis geasa luohtát ovdal go maidige oasttát.

Don čuovggat šiegavuođain ja geasuhat olbmuid mii lea ávkin eastadit riidduid ja addá buorredáhtolašvuođa.

Don leat maid jierpmálaš sáhkkii ja rabas ođđa fuomášumiide, muhto johtilit sollašuvat.

Buot buoremus lea buorre áiggi geavahit ja bargat albma láhkai.

 

BÁKTEBOHKKÁ

22/12-19/1

Dál lea vuogas áigi guorahallat iežat ja ohcat vuoiŋŋalaš ovdáneami.

Dus orru leat geatnegasvuohta veahkehit muhtima gii dutnje lea lagaš.

Vaikke giitosa it oaččo, de guhkit áigge vuollái lea dat vuoitun.

Dál geavahat ollu áiggi lagaš gaskavuhtii ja ovttasbargui, ja smávit riidduide bijat eanet áiggi go lea dárbu.

Jus gáttát muhtima čiegadit juoga, de lea olu buoret jearrat sus njuolga ovdal go ballat das.

 

ČÁHCEOLMMÁI

20/1-18/2

Dál, go fas lea beaivváš dán násttis, de dat addá ođđa movtta máŋgga láhkái.

Don oainnát vejolašvuođaid doppe gos ovdal it oaidnán, muhto fertet duostat luoitit muhtin cakkiid.

Máŋgasiidda leat ollu doaimmat dál álgovahkus,  várra go leat gealdagasas ođđa oahppása dihte.

Dál lea álki jurddašit ja analyseret gaskavuođa mii lea nuppiin olbmuin, muhto das sáhtát maid leat badjelmearálaš, mii goazada iešoaivválašvuođa.

 

GUOLIT

19/2-20/3

Lihkkoplanehta čuohcá ­karrierii ja bargodillái, ja dál soaitá leat áigi ovdánit ja beassat viidáseappot.

Ruđalaš vuoitu sáhttámaid dan duohken man dáhtolaš don leat ovttasbargat ja juogadit.

Juoga man leat maŋidan dahje vajálduhttán sáhttá fas ilbmat, man lea dárbbašlaš ollašuhttit.

Don it soaitte dál nu searvválaš go lávet, ja dál lea vuogas áigi meditašuvdnii ja iežat dili birra smiehtadit.

Ovdasiiddus dál