Almmuhus

Almmuhus

– Dážat ja láttit eai galgga stivret sámi mediaid

Sámi Journalisttaid Searvvi jođiheaddji, Nils Johan Heatta, čállá dán kronihkkas iežaset vuohttit, ahte soames medianjunnošat ja politihkkarat balddáhallat dainna ahte Sámediggi mahkáš viggá váikkuhit sámi mediaid sisdollui ja beaivválaš stivremii jos mat Sámediggi ásaha sámi mediabearráigeahču dahje jos háliida luvvet sámi ja sámegiel mediaásahusaid eret dážaid ja láttiid stivrejumis dahje jus háliida sámi preassadoarjaga hálddašit. Govva: NTB scanpix/Pedersen, Terje

Sámi Journalisttaid Searvi lea duđavaš go Sámediggi viimmat lea bargagoahtán sámi mediadieđáhusain. Dán vahku sámediggeáirasat besset oahpásmuvvat áššiin go mediačilgehus ovddiduvvo Sámedikki dievasčoahkkimii. Dat galgá de leat vuođđun mediadieđáhussii mii dihkkáda boahtteáiggi mediapolitihkalaš bálgá. Sámediggeráđi mediačilgehus lea oalle buorre ja das leat buorit evttohusat.

Almmuhuvvuon: 
Duorastat, 6 Juovlamánu, 2018 - 12:35
Ođastuvvon: 
Ođastuvvon: 06.12.2018 - 12:49
Fáddásánit: 

 


Kronihkkačálli: Sámi Journalisttaid Searvi Nils Johan Heatta, jođiheaddji

Sámi Journalisttaid Searvvi mielas čilgehusas dattetge váilu okta earenoamáš dehálaš oassi, namalassii sámi mediaid iešmearrideapmi.

Sámediggi ja sámediggeráđđi leat viššalit jurá iešmearrideami sámiide gáibidan iešguđetge servodatsurggiin.

Ja sii leat dávjá čujuhan  Ovttastuvvan Našuvnnaid eamiálbmotjulggaštussii mii nanne eamiálbmogiid iešmearridanvuoigatvuođa.

Muhto manin dán mediačilgehusas sámediggeráđđi ii namut oppanassiige iešmearrideami mediaide?

Leago son dat danin go ii ane mediasuorggi nu dehálažžan min servvodahkii?

 

Almmolaš álbmotmediat mat dál fállet sámi ja sámegiel sisdoalu sámiide (NRK, SVT, SR, YLE) leat dál ollásit dáža ja láttiid hálddus.

Dieid váldoásahusaid stivrrat dat bidjet guhkesáigge mihtuid ja strategiijaid ja dat dat leat mat mearridit mo sámi rádio-, TV- ja neahttafálaldat sin ásahusain galgá vuoruhuvvot ja ovddiduvvot.

Ja sin mearriduvvon mihtut ja strategiijat dat stivrejit mo sin sámi ossodagat galget ráhkadit sisdoalu nu ahte dážaid ja láttiid mearriduvvon mihtut ollašuvvet.

Sámiin ii leat ii oktage ovddasteaddji diein stivrrain ja danin ii leat sámiin makkárge váikkuhanvejolašvuohta dasa mo diet ásahusat vuoruhit sámi ja sámegiel fálaldagaset. 

 

Min áidna sámegiel ođasáviisa lea maid vierrásiid hálddus.

Guokte dáža áviissa dat oamasteaba dan ja dan oamasteami bokte mearridit áviissa ovdáneami go mearridit dasa guhkesáigge mihtuid ja strategiijaid.

Vaikko dás ge stivrejeaddjit eai mearrit dan beaivválaš sisdoalu, de almmatge lea nu ahte guhkesáigge mihtut ja strategiijat dat láidestit dan beaivválaš doaimma jus mihtuid galggaš joksat.

Ii dás ge leat sámiin makkárge formálalaš váikkuhanvejolašvuohta dan áidna beaivválaš sámegiel ođasáviissa ovdáneapmái.

 

Mii vuohttit ahte soames medianjunnošat ja politihkkarat balddáhallat dainna ahte Sámediggi mahkáš viggá váikkuhit sámi mediaid sisdollui ja beaivválaš stivremii jos mat Sámediggi ásaha sámi mediabearráigeahču dahje jos háliida luvvet sámi ja sámegiel mediaásahusaid eret dážaid ja láttiid stivrejumis dahje jus háliida sámi preassadoarjaga hálddašit.

Diekkár balddáhallan čájeha mo min álbmot lea velá iešdovddu ge massán nu ahte eat šat luohte dasa ge ahte min iežamet olbmot leat seamma jierbmát ja bastet seamma sorjjasmeahttumit gieđahallat áššiid go dážat ja láttit.

Sámediggi gal sáhttá seamma bures cegget ásahusaid ja stivrraid mat leat seamma sorjjasmeahttumat sámi politihkalaš orgánain go ovdamearkka dihte Norgga beale Mediabearráigeahčču (Medietilsynet) ja NRK mat leat Norgga ráđđehusa Kulturdepartemeantta vuollásaččat. 

 

Sámi Journalisttaid Searvvi mielas lea áigi láddan dasa ahte almmolaš álbmotmediat mat galget bálvalit min álbmoga leat min iežamet álbmoga hálddus.

Ja mii oaivvildit maid ahte sámegiel ođasáviisii galggašii sámi iešmearrideapmi. SJS:s mii atnit mediaid nu dehálažžan ahte mii eat divttáše vierrásiid šat daid stivret.

Ovdasiiddus dál