Almmuhus

Almmuhus

Fas duolmma­stit Mieronis Mázii

ČAFFADIS SIHKKELGILVU: Bingesrittas besset oasseváldit sihkkelastit dološ luoddaráigge Mieronis Mázii. Govven: Aslak Anders Skum.

Bingesrittii leat ovdal searvan olbmot geat eai leat sihkkelastán ovdal, muhto maŋŋil baicce searvan Offroad Finn­markii. – Nu sáhttá lohkat ahte Bingesrittet lea álgu Offroad Finnmarkii, lohká Bingesritta jođiheaddji, Marit Helene Eira.

Almmuhuvvuon: 
Sotnabeaivi, 19 Borgemánu, 2018 - 10:24
Fáddásánit: 

Dán čavčča lea čieža jagi dassái go Máze gilisearvi ja Mieron gilisearvi vuosttaš geardde lági­dedje Bingesrittet sihkkelrihtta mii manná Mieronis Mázii dološ poastaluoddaráigge.

Fargga lea fas áigi duolmmastit dan luoddarágge, go lávvordaga borgemánu 25. beaivvi fas lágiduvvo Bingesrittet.

 

Ovddidan dihte álbmotdearvvašvuođa

Ulbmil sihkkelrihttain lea álggu rájes juo leamaš earret eará lágidit sihkkelgilvvu mii heive buohkaide, seammás go lágideapmi galggašii leat álbmotdearvvašvuođa ovddi­deaddji ja hukset eambbo ovttas­barggu giliid gaskkas.

– Dan mii leat nagodan! Mii leat ožžon eambbogiid sihkkela ala. Leat oallugat geat leat searvan dása, vel dakkárat maid geat eai leat ovdal leamaš oassin valáš­tallanservviin, čállet lágideaddjit preassadieđáhusas.

 

Álgu Offroad Finnmarkii

Bingesrittet ii leat nu lossa mátki sidjiide geat lihkadit dásse­dit, muhto lea aŋkke buorre hástalus.

Gilvosihkkelastiide lea dát somás gilvu – gos besset sihke guhkes luohkáid bajás goargŋut ja meahcceluottaid sihkkelastit. 

– Mis leat ovddit jagiid leamaš olu oasseváldit geat ovdal eai leat sihkkelastán dákkár gilvvu, ja maŋŋil baicca leat oassálasttn Offroad Finnmark gilvui. Nu sáhttá maid lohkat ahte Bingesrittet lea álgu Offroad Finnmarkii, lohká Bingesritta jođiheaddji, Marit Helene Eira preassadieđáhusas.

Lágideaddjit ávžžuhit oasseváldiid bisánastit Binges duottarstobu luhtte, gos Oahpahuslihttu guosso­ha vaffelgáhkuid sihkke­lastiide.  

 

Maiddái mánáide ja nuoraide

Diimmá lágideami oktavuođas lei vuosttaš geardde go maiddái lágidedje nuoraid váste sihkkel­gilvvu – SeastinBáŋku1 Miilla, ja čájehuvvuige ahte dát lei gelddolaš nuoraid mielas. 

Maiddái buot nuoramusaide lea sierra sihkkelgilvu, SeastinBáŋku1 Mánát, Máze skuvlla olggobealde.

 

Skeaŋkkat eaktodáhtolaččaide

Bingesrittet lágideaddjit čájehit giitevašvuođa eaktodáhtolaččaide go sotnabeaivvi, maŋŋel sihkkel­gilvvu, lágiduvvo eaktodáhto­laččaid váste sierra sihkkelgilvu ja feasta.

Doppe juhket skeaŋkkaid eaktodáhtolaččaide, earret eará máŋga skeaŋkakoartta.

Ovdasiiddus dál