Almmuhus

Almmuhus

Berit Marie Lise Eira

Dálvet lei Ávviris guhkebuš artihkalráidu veahkaválddálašvuođa birra boazodoalus, go boazosápmelaččat ieža ja boazopolitiijat muitaledje garra dili meahcis. Dál lea Ávvir čohkken golbma bellodaga digaštallamii dan fáttá birra. Geahča video válgadigaštallamis ášši birra dás!

Dán čavčča maid dárkkistit boazopolitiijat ealgabivdiid. Dás logat masa sii atnet fokusa.

Sámeálbmot Bellodat árvala ahte rávisolbmuide ferte fállojuvvot nuvttá giellaoahppan bálkápermišuvnnain dahje stipeanddain.

Mannan ija leat moadde doarruma váidon Finnmárkkus, liikká lohket politiijaid bealis jaskes idjan leamašan.

Ráđđehus árvala ásahit našunála dárogielgealbogáibádusa mánáidgárdebargiide geain lea eará vuosttašgiella go dárogiella ja sámegiella.

Dá leat maid Finnmárkku politiijat leat dieđihan mannan ija

Guokte biilla beaškkehedje oktii Gáregasnjárggas duorastaga. Nubbi biila ii galgga leat doahttalan čáhkkengeatnegasvuođa. Mánná lea váidalan bákčasiid niskkis, maŋŋel lihkohisvuođa.

Dáiddár Britta Marakatt-Labba oažžu dán jagáš John Savio-bálkkašumi.

Dál lea čielgan ahte Ruoŧa beale Sámedikkis šaddá ođđa jođiheapmi. Per-Olof Nutti doaibmagoahtá dál presideantan, ja fárus lea sus ođđa stivra.

Sámi artista ja dál maid NSR-evttohas sámediggeválggas, Niko Valkeapää, oaivvilda ahte dál galggašii ásahit oktasaš válgabeaivvi Norgge, Suoma ja Ruoŧa sámedikkiide. Dát beaivi ii berre čuovvot Norgga stuorradiggeválggaid.

Dál galget máŋga njunuševttohasa gažaduvvot, ja jus geahččalit garvit duohtavuođa, de teknologalaš rusttet jáhkkimis fuomáša dan.

Ulrika lea leamašan áŋgir Bargiidbellodaga nuoraidorganisašuvnnas AUF:s, muhto lea dál sirdán Šiella bellodahkii. Son muitala ahte son erenomážit boahta bargat mánáid ja nuoraid áššiiguin.

Sámedikki doaibmi presideanta Mariann Wollmann Magga čállá suoidnemánu 22. beaivvi leat dáhtoniin man ii goassege vajálduhte.

Mikkel Eskil Mikkelsen lea okta dain nuorra politihkkáriin geainna beassat eanet oahpásmuvvat. 

 

Gean livččii Sandra Borch válljen iežas olgeš giehtan? Mii leat finadan festiválabáikkis gos mii leat humadan nuorra politihkkáriin Sandra Borchain. Dál beasat don ge oahpásmuvvat sutnje.

 

Ávvir lágida dál oaggungilvvuid mas leat vuoittut sihke mánáide ja rávisolbmuide. Searvva don ge!

Ellos Deatnu! -joavku lea julggaštan moratoria Deanu Čearretsullui, bajábealde Sámi Šaldi, lahka Ohcejoga. Moratoria mearkkaša dán oktavuođas dan, ahte ođđa bivdonjuolggadusat bissehuvvojit dan guovllus, mii lea Čearretsullo birastahtti čáhceviidodagain.

Nuorta-Finnmárkku diggegoddi meannuda dál ášši mas 59-jahkásaš lea áššáskuhtton goddán eamidis ja biebmobártnis.

Muhtin ássanbiila lea vuodján badjel geainnu davábeale Kárášjoga.

Dán vahkku doarjjui Sámedikki eanetlohku ahte galggašii ráhkaduvvot sierra Stuorradiggedieđáhus máttasámi kultuvrra, giela ja ealáhusaid birra, vaikke sámediggeráđđi lei rávven Stuorradikki ahte eai galgga ráhkadit dákkára.

Siiddut