BEAKKÁN ORRUNBÁIKI: Romsa lea gávpot gosa olu nuorat fárrejit go áigot vázzit skuvlla. Govven: Marianne Løvland, NTB scanpix

Ná oaččut fiinna orrun­báikki láigo­márkanis

Suoidnemánu rájes lea leamašan váttis beassat láigomárkanii, ja oallugat eai oaččo vástádusa ge go váldet oktavuođa láigoaddiin. Leat olu vuogit movt sáhttát fidnet niehkoviesu, lanjadaga dahje oažžut saji dán kollektiivii masa liikot. 

14:18 Borgemánu 09. beaivi 2017
Ođastuvvon: 10.08.2017 - 11:46

Dál leat oallugat geat leat láigoásodaga ozus. Leat ollu studeanttat geat ohcet sihke viesuid, lanjadagaid ja kollektiivasaji. Dá leat rávvagat maid unite.no beaivválaš jođiheaddji Christian Wierød ávžžuha nuoraid ja sin geat leat orrunsaji ozus čuovvut. 

 

Govva ja čálus
Vuosttažettiin ávžžuha Wierød bidjat gova sin profiilii, go profiillat main lea govva ožžot dávjjibut vástádusa láigoaddiin. Dat guoská sihke sidjiide geat ohcet orrunsaji unite.no, finn.no ja hybel.no neahttasiidduin, muhto maiddái sidjiide geat ohcet orrunsaji e-boastta bokte. 

Nubbi ráva lea čállit guhkibuš ohcamuščállosa láigoaddái, go láigoaddi sáhttá oažžut 200 ohcamuša ja dalle lea álkit muitit guhkibuš čállosiid. Wierød maid rávve čállit ásodat-CV mii biddjo e-boastta fárrui. Jus lehpet máŋgasa geat ohcabehtet oktasaš ásodaga, de Wierød ávžžuha buohkaid ráhkadit sierra ásodat-CV man bidjá e-bostii.   

 

Mii lea ásodat-CVa 
Ásodat-CV lea measta seamma go bargoohcan-CV. Jus leat ovdal láigohan ásodaga, de ávžžuhuvvo váldit ovddeš láigoaddi referánssaid mielde CV:i. Ásodat-CV:i galgá maid bidjat skuvladuođaštusa ja ovddeš bargoaddiid atteasttaid, ja dasa galgá maid čállit gos dál barggat dahje váccát skuvlla.  

 

Deavdde iežat profiila!
Wierød maid ávžžuha deavdit iežas profiilii buot dahje eanas dieđuid maid profiila gáibida. Vuosttaš man láigoaddi oaidná, lea du profiila. Dán maŋŋel láigoaddi iská lea go ásodatohcci sosiála mediain, nu go Facebookas ja Instagramas. Doppe láigoaddi sáhttá dárkkistit leat go profiillas seamma dieđut go ovdamearkka dihte ohcci Facebookas.  

 

Riŋge láigoaddái 
Ovdal go vuolggát geahččat ásodaga, de Wierød rávve riŋget láigoaddái. Dát lea sin mielas mihá buoret go čállit dieđuid nubbi nubbái, go dalle oažžu vástádusaid ovttatmano. Jus láigoaddi lea njoahci vástidit maila, dalle maid Wierød ávžžuha riŋget sutnje. Lea maid buoret láigoohcci bealis go lea ovdagihtii humadan láigoaddiin. 

 

Váldde duođalaččat
Go vuolggát geahččat ásodaga, de galggat dan váldit duođalaččat. Láigoaddi ii leat dušše čájeheame ásodaga, son lea maid iskame makkár olmmoš láigoohcci lea ja heive go sutnje láigohit.

Dávjá leat oallugat ásodaga geahččame, muhto jus leat leamašan čeahppi ja hupman láigoaddiin ovdagihtii, de lea dus buoret vejolašvuohta beassat láigohit ásodaga. 

 

Kollektiivva geahččame
Ohcci persovnnalašvuohta ja beroštumit lea deháleamos oasit kollektiivva geahčadeamis. Sii, geat juo orrot kollektiivvas, fertejit dárkkistit heivet go don orrut singuin fárrolaga. Deháleamos go lea kollektiiva ozus lea váldit oktavuođa dákkár kollektiivvain gosa orut heiveme.

Čálaš ja humat singuin ovdagihtii vai oahpásnuvat singuin ovdal go manat geahččat ásodaga. Muital maid manne jáhkát juste iežat heivet sin kollektiivii.  

 

Ii leat lohpi vealahit
unite.no beaivválaš jođiheaddji Christian Wierød namuha vel ahte láigomárkanis ii leat lohpi vealahit earáid sohkabeali, oskku, eallinoainnu, etnisitehta, doaibmannávccaid, seksuála iešvuođaid, sohkabealiidentitehta ja sohkabealleovdanbuktima dáfus. 

På forsiden nå