Trine Noodt lohká váttisvuohtan go sámegielat mánát šaddet leat dárogielat mánáidgárddiin go eai vuorut mánáidgárddiid gos lea sámegiella. Govven: Marit Elin Kemi.

– Mánáin galgá leat riekti beassat sámegiel mánáid­gárdái

Finnmárkku gurutbellodat lea riikkačoahkkimis ožžon dohkkehuvvot ahte buot mánáin galgá riekti leat sámegielat mánáidgárddiin.

16:40 Cuoŋománu 04. beaivi 2017
Ođastuvvon: 13.06.2017 - 12:03

– Mii oaidnit váttisvuođa ovdamearkka dihte Álttás gos sámi mánát šaddet leat dárogielat mánáidgárddiin go suohkan ii vuorut ásahit sámegielat mánáidgárddiid. Dan áigut mii vuoruhit ovddemussii, ja gurutbellodaga prográmmas namuhuvvo ahte sámegiela galgá leat riekti oažžut. Dat lea lávki rievttes guvlui, muitala Trine Noodt.

 

Guorahallat maid ruovdemáđi huksema

Gurutbellodat áigu vuoruhit sámegiela ja kultuvrra boahtte válgaáigodaga.

Muhtin eará áššit maid gurutbellodat vuoruha lea teáhtervistti Beaivváš Sámi Našunála Teáhterii, bisuhit guollebuktingeatnegasvuođa, bataljuvdna Porsáŋgui, guorahallat ruovdemáŋi Roavvenjárgga ja Girkonjárgga gaskkas ja ođđa rádjestašuvnna Storskogii.

På forsiden nå

Muhto sátnejođiheaddji lohká lea bággu árvvoš­tallat heaittihit skuvlla jus ráđđehus joatká seamma politih­kain vel ovtta jagi.

Ráđđehusa lassebušeahtas evttohit 200 000 euro soabadankommišuvnna álggaheapmái.

Okta olmmoš lea váidon Čáhcesullos go lea vuodján lobiheamet biillain oktan gálvojorriin.

Kárášjogas lágiduvvojit dán skápma gielladikšundeaivvadeamit, ja vuosttaš deaivvadeamis lea sáhka dovdduin ja sániin mat gullet daidda.

Kárášjoga ráđđealmmái lea fuolas ja evttoha earret eará heaittihit virggiid gokčan dihtii gieldda stuorra eanetgeavaheami.

Bane Nor ii diehtán sii leat rihkkon lága go togastašuvnnain eai leat sámegillii šilttat. Dál lohpidit njulget dán.

Kåven ballá ahte NSR ja Bb eai mieđaše dássádahttinmandáhttaortnegii:

Davvikalohttaálbmoga (NORD) njunuš ballá ahte NSR ja Bb eai manaše mielde rievdadit válgaortnega nu ahte dássádahttinmandáhtat livčče sámediggeválggas, go de šattašii sidjiide heajut dilli go dál lea. – Fápmu sirdašuvašii, ja dasa eai gal mieđit sii, lohká son

Lea vuosttaš geardde go dáidaga ja doaimmaid guorahallet ná máŋggabealagit, čállá Giellagas Instituhta dutkidoavttir preassadieđáhusas.  Doaimmaheaddjit Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää, sávvaba, ahte ođđa girji rahpá geainnuid ja inspirere ođđa dutkamušaide.

Fieddara, Lákkonjárgga, Skárfvákki ja Bassevuovddi boazodoallit leat guokte vahkku leamaš dikkis gos dáistalit Statnett vuostá. Boazosámit ballet ahte jiehtanaslinjá duvdila sin eret ealáhusas. Dál lea duopmáriid duohken mearridit lea go konsešuvdna lágalaš.

Risttalaš sálm­mat mat muittuhit luođi, galget seailluhuvvot ja čállot girjái.

Dál leat fas ráhkkanišgoahtime boahtte jagáš UKM:i. Kárášjoga UKM gulahallanolmmoš, John Arvid Johnskareng, sávvá ahte dán jagi lea stuorát beroštupmi musihkkii go maŋemus áiggiid lea leamaš.

Diibmá buohccájedje masá 33 000 norgalačča borasdávddain. Maŋimuš viđa jagis leat borasdávdabuohccit lassánan.

TV-akšuvdna čokkii olles 217,7 miljovnna ruvnno UNICEF bargui veahkehit oahpu addit mánáide geat leat vásihan soađi ja soahpameahttunvuođa. Norgga fylkkain attii Finnmárkku njealjádin eanemus ruđa ássiidlogu vuođul, bajimusas Finnmárkkus lei Ákŋoluovtta gieldda, ja vuolimuš lei Guovdageaidnu gielda.

 Vibeke Larsen ja ráđđelahttu Mariann Wollmann Magga leaba guktot ohcan Sámedikkis oažžut maŋŋábálkká máksot.