OĐĐA BELLODAT­NJUNUŠ: Marie Therese Nordsletta Aslaksen lea Ávjovári válgabiirres Šiellabellodaga njunuš. Govven: Nils Johan Vars (vuorkágovva)

Háliida sámi musihka Royal Albert Hallii

Ođđa bellodaga ceggen attii sunnje politihkkenmovtta fas, dál háliida sámi kultuvrra doalvut máilbmái.

08:17 Cuoŋománu 07. beaivi 2017
Ođastuvvon: 13.06.2017 - 13:34

Šiella lea ođđa bellodat Ávjovári válgabiirres, mii lea ceggejuvvon boahtte sámediggeválgii.

Ávjováris Šiella bellodagas lea veterána Marie Therese Nordsletta Aslaksen njunnošis.

Ovddeš Bargiidbellodat-, Sámiid lulde-, ja sámiid máddin-bellodaga njunuš lea dál ovttas ovddeš Bargiidbellodatustibiin, Vibeke Larseniin, ceggen ođđa bellodaga.

 

Stuora plánat
Nordsletta Aslaksen muitala ahte sudnos leat hui stuora plánat Sápmái dál kultuvrra dáfus.

– Moai Vibekiin lohke ahte Sámi musihkka galgá gullot Royal Albert Hallas, Sámi dáidda galgá heaŋgát New Yorkas čájáhusain, Sámi filbma galgá oidnot Cannes filbmafestiválas, ja bivttashábmejeddjiid biktasat fas Parisas čájehuvvon catwalkas, lohká son.

 

Vuoigatvuođat

Son lohká ahte sámi vuoigatvuođat maid dárbbašit erenoamáš fuomášumi.

– Min mihttu lea ahte vuoigatvuođaáššit eai galgga jávkat. Min politihkas galgat mii čielgaseappot leat juste vuoigatvuođaáššiin. Giella lea maid dehálaš, ja oahpahus sámiide sámegillii, lohká son.

 

Hástalus
Go son lea orron dan muttos guhká Lulli-Norggas, de sáhttá leat hástalussan sutnje deaivat sápmelaččaid beroštumiid Ávjovári válgabiirres.

– Juo, lean jurddašan dien. Eai soaitte munnje nu oahppásat ge jienasteaddjit. Mun ferten dahkat nu ahte min politihkka bures čalmmustahtto, ja jienasteaddjit maid dovddiidit mu, lohká son.

– Jáhkán boahtte válggas lea váttis einnostit maidege, ja mis gal lea mihttu beassat sisa ovttain áirasiin Sámediggái.

 

Áiggui bottu váldit

Nordsletta Aslaksen muitala ahte go son fárrii Kárášjohkii, de son lei jurddašan váldit politihkaš bottu.

Muhto de geassádii Bargiidbellodaga sámediggepresideanta bellodagas, ja nu šattai ge sáhka cegget ođđa bellodaga.

– Dat buvttii ođđa movtta munnje fas, ja danin serven fas politihkkii. Dál beassá olmmoš ieš hábmet bellodaga ja politihka man galgá fievrredit, lohká son.

 

På forsiden nå

Muhto sátnejođiheaddji lohká lea bággu árvvoš­tallat heaittihit skuvlla jus ráđđehus joatká seamma politih­kain vel ovtta jagi.

Ráđđehusa lassebušeahtas evttohit 200 000 euro soabadankommišuvnna álggaheapmái.

Okta olmmoš lea váidon Čáhcesullos go lea vuodján lobiheamet biillain oktan gálvojorriin.

Kárášjogas lágiduvvojit dán skápma gielladikšundeaivvadeamit, ja vuosttaš deaivvadeamis lea sáhka dovdduin ja sániin mat gullet daidda.

Kárášjoga ráđđealmmái lea fuolas ja evttoha earret eará heaittihit virggiid gokčan dihtii gieldda stuorra eanetgeavaheami.

Bane Nor ii diehtán sii leat rihkkon lága go togastašuvnnain eai leat sámegillii šilttat. Dál lohpidit njulget dán.

Kåven ballá ahte NSR ja Bb eai mieđaše dássádahttinmandáhttaortnegii:

Davvikalohttaálbmoga (NORD) njunuš ballá ahte NSR ja Bb eai manaše mielde rievdadit válgaortnega nu ahte dássádahttinmandáhtat livčče sámediggeválggas, go de šattašii sidjiide heajut dilli go dál lea. – Fápmu sirdašuvašii, ja dasa eai gal mieđit sii, lohká son

Lea vuosttaš geardde go dáidaga ja doaimmaid guorahallet ná máŋggabealagit, čállá Giellagas Instituhta dutkidoavttir preassadieđáhusas.  Doaimmaheaddjit Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää, sávvaba, ahte ođđa girji rahpá geainnuid ja inspirere ođđa dutkamušaide.

Fieddara, Lákkonjárgga, Skárfvákki ja Bassevuovddi boazodoallit leat guokte vahkku leamaš dikkis gos dáistalit Statnett vuostá. Boazosámit ballet ahte jiehtanaslinjá duvdila sin eret ealáhusas. Dál lea duopmáriid duohken mearridit lea go konsešuvdna lágalaš.

Risttalaš sálm­mat mat muittuhit luođi, galget seailluhuvvot ja čállot girjái.

Dál leat fas ráhkkanišgoahtime boahtte jagáš UKM:i. Kárášjoga UKM gulahallanolmmoš, John Arvid Johnskareng, sávvá ahte dán jagi lea stuorát beroštupmi musihkkii go maŋemus áiggiid lea leamaš.

Diibmá buohccájedje masá 33 000 norgalačča borasdávddain. Maŋimuš viđa jagis leat borasdávdabuohccit lassánan.

TV-akšuvdna čokkii olles 217,7 miljovnna ruvnno UNICEF bargui veahkehit oahpu addit mánáide geat leat vásihan soađi ja soahpameahttunvuođa. Norgga fylkkain attii Finnmárkku njealjádin eanemus ruđa ássiidlogu vuođul, bajimusas Finnmárkkus lei Ákŋoluovtta gieldda, ja vuolimuš lei Guovdageaidnu gielda.

 Vibeke Larsen ja ráđđelahttu Mariann Wollmann Magga leaba guktot ohcan Sámedikkis oažžut maŋŋábálkká máksot.