Finnmárkku Bargiidbellodaga njunuševttohas Stuorradiggái, Ingalill Olsen. Preassagovva

Eambbo vuoruhit sáme­giela

Finnmárkku Bargiidbellodat dieđiha ahte sii oaivvildit sámegiela ja sámi kultuvrra dárbbašit eambbo vuoruhuvvot

15:34 Cuoŋománu 07. beaivi 2017
Ođastuvvon: 12.06.2017 - 15:23

NÁČ árvala «Váibmogiella» árvalusas olu buori doaimmaid sihkkarastit ja ovdánahttit sámegiela ja dát berrešii leat báikegottiid, guovlluid ja stáhta čuovvoleapmi, čállá Finnmárkku Bargiidbellodat preassadieđáhusastis.

 

– Sámegiella ii leat ovdánan dálá ráđđehusain

– Olgeža ja Ovddádusbellodaga ráđđenáigodagas ii leat sámegiella ja kultuvra ovdánan ja Sámediggái lea uhcit ruhta juolluduvvon go ovdal, čállá bellodat.

Finnmárkku Bargiidbellodat muittuha ahte sámegiella hállo stuorra osiin davviriikkain.

– Norggas váilot sámegielat doaktárat, buohccidivššárat, tulkkat, áššemeannudeaddjit ja nu ain. Jus sámegiella ii oaččo stuorát oasi almmolaš skuvllas, de ballat sámegiela jávkat, čállet sii.

Bellodaga mielas galggašii leat vejolaš válljet sámegiela buot skuvllain Norggas.

 

Dáhttot Beaivvážii ođđa teáhtervistti

Sii namuhit maid ahte Beaivváš Sámi Našunálateáhterii berrešii hukset ođđa teáhterviesu.

– Berre leat stáhta bargu gávdnat ruhtadeame dása, čállá bellodat.

 

 

Fáddásánit
Stuorradiggeválggat

På forsiden nå

Kåven ballá ahte NSR ja Bb eai mieđaše dássádahttinmandáhttaortnegii:

Davvikalohttaálbmoga (NORD) njunuš ballá ahte NSR ja Bb eai manaše mielde rievdadit válgaortnega nu ahte dássádahttinmandáhtat livčče sámediggeválggas, go de šattašii sidjiide heajut dilli go dál lea. – Fápmu sirdašuvašii, ja dasa eai gal mieđit sii, lohká son

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:56 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Lea vuosttaš geardde go dáidaga ja doaimmaid guorahallet ná máŋggabealagit, čállá Giellagas Instituhta dutkidoavttir preassadieđáhusas.  Doaimmaheaddjit Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää, sávvaba, ahte ođđa girji rahpá geainnuid ja inspirere ođđa dutkamušaide.

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:03 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Fieddara, Lákkonjárgga, Skárfvákki ja Bassevuovddi boazodoallit leat guokte vahkku leamaš dikkis gos dáistalit Statnett vuostá. Boazosámit ballet ahte jiehtanaslinjá duvdila sin eret ealáhusas. Dál lea duopmáriid duohken mearridit lea go konsešuvdna lágalaš.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:37 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Risttalaš sálm­mat mat muittuhit luođi, galget seailluhuvvot ja čállot girjái.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:44 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Dál leat fas ráhkkanišgoahtime boahtte jagáš UKM:i. Kárášjoga UKM gulahallanolmmoš, John Arvid Johnskareng, sávvá ahte dán jagi lea stuorát beroštupmi musihkkii go maŋemus áiggiid lea leamaš.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:23 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Diibmá buohccájedje masá 33 000 norgalačča borasdávddain. Maŋimuš viđa jagis leat borasdávdabuohccit lassánan.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:26 Golggotmánu 23. beaivi 2017

TV-akšuvdna čokkii olles 217,7 miljovnna ruvnno UNICEF bargui veahkehit oahpu addit mánáide geat leat vásihan soađi ja soahpameahttunvuođa. Norgga fylkkain attii Finnmárkku njealjádin eanemus ruđa ássiidlogu vuođul, bajimusas Finnmárkkus lei Ákŋoluovtta gieldda, ja vuolimuš lei Guovdageaidnu gielda.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:53 Golggotmánu 23. beaivi 2017

 Vibeke Larsen ja ráđđelahttu Mariann Wollmann Magga leaba guktot ohcan Sámedikkis oažžut maŋŋábálkká máksot.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:44 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Álttá dievddut masse vejolašvuođa čiekčat 1. divišuvnnas boahtte jagi.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:43 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Mannan ija leat Girkonjárgga politiijat dárkkistan narkotihkkageavaheami.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:16 Golggotmánu 23. beaivi 2017
Sámediggeválggas vuoittahalle gaskageardán bellodagat

Árjjas livčče beassan sisa Sámediggái golbma áirasa jus sámediggeválggas livčče dássádahttináirasat. Dál gáibida Árjja áidna sámediggeáirras válgaortnega rievdadit.

12:01 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Politiijat vuoddjájit báikái.

11:32 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Eanet ja eanet biktasiin leat dál šleđggonat, muhto NAF oaivvilda dat lea njuolgut várálaš. Sii leat iskan biktasiid, ja gávnnahan ahte eai doala dási.

11:56 Golggotmánu 22. beaivi 2017

FeFo árvvoštallá ásahit fas 5-kilomehter rájá olgoriikalaččaide. Áŋgiris guollebivdi, deatnulaš Ellen Kristina Saba, illuda go báikeolbmot besset fas okto bivdit iežaset guollejávrriin.

10:52 Golggotmánu 22. beaivi 2017