John Henrik Eira vállejuvvui 1. sadjái Sámiálbmotbellodaga válgalistui Ávjovári válgabiires. Govven: Liv Eli Gaup (vuorkágovva)

John Henrik Eira baji­musas SáB-listtus Ávjo­váris

John Henrik Eira lea nammaduvvon bajimussii Sámeálbmotbellodaga válgalistui 2017 sámediggeválggaide  Ávjovári válgabiires.

14:13 Njukčamánu 31. beaivi 2017
Ođastuvvon: 13.06.2017 - 13:35

Sámeálbmot Bellodat Ávjovári válgabiires doalai mannan vahkku nominašuvdnačoahkkima. John Henrik Eira, allaskuvllalektor ja eret Kárášjogas, válljejuvvui válljejuvvui 1. sadjái.

– Eira lea ovdal, lagabui 20 jagi dás ovdal, leamaš aktiivvalaččat mielde sámepolitihkas. Son lea leamaš NBR:a ovdaolmmoš ja stivralahttu. Dasto lea leamaš sámediggeáirras 12 jagi, dalle ovddastii ovttasbargolista mas ledje mielde Kárášjoga Badjeolbmuid Lista, Sámeálbmot lista ja Kárášjoga Sámiid Searvi. Son lea aktiivvalaččat leamaš mielde ráhkadeamen golbma hui deaŧalaš lága sápmelaččaide, Boazodoallolágaid 1996 ja 2007, ja ođđa Plána- ja huksenlága. Lei láhkalávdegotti lahttun; Plána- ja huksenláhka ja Boazodoalloláhka 2007, dieđiha bellodat preassadieđáhusas.

 

Njunnoša váibmoáššit

Eirai lea deaŧalaš sámegiella, sámegiela bisuheapmi ja ovdánahttin.

Sutnje lea maid deaŧalaš bisuhit ja ovdánahttit sápmelaš vuođđoealáhusaid sápmelaš árvvuid mielde, ja ealáhusaid maid sápmelaččat praktiserejit.

Sutnje lea deaŧalaš oahppan ja oahpaheapmi sihke ruovttuin ja skuvllain.

– Dasto lea sutnje deaŧalaš ahte sápmelaččaide addojuvvojit dearvvasvuođa bálvalusat sámegillii, sámi guovlluin ja sápmelaš árvvuid mielde, muitalit preassadieđáhusas.

 

Mánáid- ja nuoraidáššit dehálaččat

Ina Kristin Dalseng, gii nuppi sadjái lea nammaduvvon, lea maid eret Kárášjogas ja bargá dál báhtareaddjikonsuleantan Kárášjoga gielddas.

– Son áŋgiruššá dan ala ahte buot mánát ja nuorat galget oahpásmuvvat sámi kultuvrii ja šaddat oadjebassan sin sámi identitehtii. Dat guoská maid rávisolbmuide geat háliidit váldit ruovttuluotta sin sámi identitehta, dan bokte ahte besset oahppat sámegiela ja oahpásmuvvat sin kulturduogážiin, čállá bellodat.

 

Vuosttaldit sisabahkkemiid ja eatnamiid gáhttet

Goalmmát sadjái leat nammadan Nils Johansen Eira, son lea badjeolmmoš, eret Guovdageainnus ja lea agibeaivvi bargan boazodilis.

Son lea leamaš mielde ealáhus politihkalaš bargguin ovdal. Son lea leamaš ovdaolmmožin iežaset orohagas, Gearretnjárggas, vihtta áigodaga.

Dasto lea leamaš stivralahttun iežaset orohagas ollu jagiid. Son lea maid leamaš stivralahttun Guovdageainnu Johtti Sámiid Searvvis ovtta áigodaga.

– Son máhttá bures árbevirolaš máhtolašvuođa mii boazodilis gávdno. Okta su váibmoáššiin lea sámegiella, sámegiela seailluhit ja ovdánahttit. Nubbi deaŧalaš ášši sutnje lea vuosttaldit sisabahkkemiid ja eatnamiid geahččalit gáhttet, dieđiha bellodat preassadieđáhusas.

 

Muđui leat Sámeálbmotbellodaga Ávjovári válgalisttus:

4. Turid Turunen, Resepšuvdnahoavda, Kárášjohka

5. John Nystad, Oahpaheaddji, Kárášjohka

6. Karen Inga Utsi Gaup, Buohccidivššár, Kárášjohka

7. Per Alf Sara, Badjeolmmoš, Leavdnja

8. Máret Ánne Nystad, Studeanta, Kárášjohka

9. Klemet Ingolf Kildedam, Vuovdebargi, Kárášjohka

10. Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, Prošeaktajođiheaddji, Kárášjohka

11. Torger Máhtte Somby Sandvik, Konsuleanta, Kárášjohka

12. Laila Katrine Holmestrand, Oahpaheaddji, Kárášjohka 13. Magne Skogen, Penšunista, Bissojohka

På forsiden nå

Muhto sátnejođiheaddji lohká lea bággu árvvoš­tallat heaittihit skuvlla jus ráđđehus joatká seamma politih­kain vel ovtta jagi.

Almmuhuvvon odne, dii. 13:00 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Ráđđehusa lassebušeahtas evttohit 200 000 euro soabadankommišuvnna álggaheapmái.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:47 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Okta olmmoš lea váidon Čáhcesullos go lea vuodján lobiheamet biillain oktan gálvojorriin.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:47 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Kárášjogas lágiduvvojit dán skápma gielladikšundeaivvadeamit, ja vuosttaš deaivvadeamis lea sáhka dovdduin ja sániin mat gullet daidda.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:02 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Kárášjoga ráđđealmmái lea fuolas ja evttoha earret eará heaittihit virggiid gokčan dihtii gieldda stuorra eanetgeavaheami.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:12 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Bane Nor ii diehtán sii leat rihkkon lága go togastašuvnnain eai leat sámegillii šilttat. Dál lohpidit njulget dán.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:29 Golggotmánu 24. beaivi 2017
Kåven ballá ahte NSR ja Bb eai mieđaše dássádahttinmandáhttaortnegii:

Davvikalohttaálbmoga (NORD) njunuš ballá ahte NSR ja Bb eai manaše mielde rievdadit válgaortnega nu ahte dássádahttinmandáhtat livčče sámediggeválggas, go de šattašii sidjiide heajut dilli go dál lea. – Fápmu sirdašuvašii, ja dasa eai gal mieđit sii, lohká son

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:56 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Lea vuosttaš geardde go dáidaga ja doaimmaid guorahallet ná máŋggabealagit, čállá Giellagas Instituhta dutkidoavttir preassadieđáhusas.  Doaimmaheaddjit Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää, sávvaba, ahte ođđa girji rahpá geainnuid ja inspirere ođđa dutkamušaide.

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:03 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Fieddara, Lákkonjárgga, Skárfvákki ja Bassevuovddi boazodoallit leat guokte vahkku leamaš dikkis gos dáistalit Statnett vuostá. Boazosámit ballet ahte jiehtanaslinjá duvdila sin eret ealáhusas. Dál lea duopmáriid duohken mearridit lea go konsešuvdna lágalaš.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:37 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Risttalaš sálm­mat mat muittuhit luođi, galget seailluhuvvot ja čállot girjái.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:44 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Dál leat fas ráhkkanišgoahtime boahtte jagáš UKM:i. Kárášjoga UKM gulahallanolmmoš, John Arvid Johnskareng, sávvá ahte dán jagi lea stuorát beroštupmi musihkkii go maŋemus áiggiid lea leamaš.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:23 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Diibmá buohccájedje masá 33 000 norgalačča borasdávddain. Maŋimuš viđa jagis leat borasdávdabuohccit lassánan.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:26 Golggotmánu 23. beaivi 2017

TV-akšuvdna čokkii olles 217,7 miljovnna ruvnno UNICEF bargui veahkehit oahpu addit mánáide geat leat vásihan soađi ja soahpameahttunvuođa. Norgga fylkkain attii Finnmárkku njealjádin eanemus ruđa ássiidlogu vuođul, bajimusas Finnmárkkus lei Ákŋoluovtta gieldda, ja vuolimuš lei Guovdageaidnu gielda.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:53 Golggotmánu 23. beaivi 2017

 Vibeke Larsen ja ráđđelahttu Mariann Wollmann Magga leaba guktot ohcan Sámedikkis oažžut maŋŋábálkká máksot.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:44 Golggotmánu 23. beaivi 2017