AIN VUORDIT: Váhnemat leat áŋgiruššan oažžut eambbo sámegiel mánáidgárdesajiid. Eatnasat šaddet ain vuordit. Čakčii eai luovvan eambbo njeallje saji Álttá Siiddas. Vuorkágovva: Marit Elin Kemi

20 máná ain vuordinlisttus čakčii

Álttá Siidda mánáidgárddi vuordinlistu ii leat otnon maŋŋel go dál leat juohkán boahtte čavčča mánáidgárdesajiid. Dušše njeallje ođđa máná besset álgit Álttá Siidii.

11:06 Njukčamánu 11. beaivi 2016
Ođastuvvon: 11.03.2016 - 22:24

Njukčamánu 1. beaivvi lei mánáidgárdesajiid ohcanáigemearri maiddái Álttás, ja dán vahku loahpas leat ohcciidlogut čielgan ja mánáidgárdesajit juhkkon ođđa mánáide.

 

Ohce vel eambbosat go doivo

Moadde vahku áigi muitalii Álttá suohkan ahte ledje 22 máná vuordinlisttus beassat Álttá Siidii, mii lea Álttá áidna sámegielat mánáidgárdi. Dál maŋŋel ohcanáigemeari duođaštuvvui ahte dárbu lea vel stuorit.

24 ohcci ledje bidjan Álttá Siidda vuosttaš sávaldahkan. Moattes, njealjis dahje viđas  lea dárogiella eatnigiellan.

 

Muhto čakčii eai guorran datte namuhanveara sajit Álttá Siiddas, eai ge beasa eambbo njeallje ođđa máná álgit dohko. Danne báhcet ain 20 máná vuordinlistui.

Álttá Siidda jođiheaddji Sissel Varsi muitala sii leat njuolggadusaid mielde juohkán dan moadde saji mat ledje, ja sajiid ožžo danne aivve dakkár mánát geain juo leat oappát dahje vieljat mánáidgárddis. Buohkain sis deaivvai leat sámegiella eatnigiellan.

 

Dušše okta sámegielat ohcci

Mediain lea ollu čállon maid dárogielat mánáidgárddiid birra Álttás main leat sámegiel ossodagat, Oterfaret ja Nyland mánáidgárddit. Váhnemat eai leat gárron daidda bidjat mánáideaset go doppe ii leat sin mielas doarvái buorre sámegiel fáladat. Mánáidgárddiin ii leat sámegiella beaivválaš doaibmagiellan.

Ohcciidlogut duođaštit ge dál ahte dat mánáidgárddiid sámi ossodagat eai geasut sámegielat váhnemiid.

Oterfaret mánáidgárdái ledje logi ođđa ohcci geat dohko áiggoše vuosttaš sávaldahkan, ja sis lea dušše ovttas sámegiella eatnigiellan. Nyland mánáidgárdái, gos maid lea sámi ossodat, ii lean oktage sámegielat mánná dan 13 ođđa vuosttaš-sávaldat ohccis.

 

Ii daja maidege

Kultur- ja bajásšaddanáššiid váldolávdegotti jođiheaddji Hilde Søraa (Bargiidbellodat) ii áigon ovdal ohcanáigemeari vástidit maidege áššái ovdal go mánáidgárdeohcamušat ja logut leat čielgan. Dál vástida Søraa Ávvirii SMS
bokte ahte son ii kommentere vel sámi mánáidgárdesajiid dárbbu birra maidege ovdal go ášši lea digaštallon váldolávdegottis.


II DAJA VUOS MAIDEGE: Kultur- ja bajásšaddama váldolávdegotti jođiheaddji Hilde Søraa (Bargiidbellodat) ii daja vuos maid oaivvilda áššái, ovdal lávdegoddi distaga leat čoahkkinastán ja leat ovttaoaivilis.  Vuorkágovva Marit Elin Kem

– Ášši galgá váldolávdegoddái distaga. Ii boađe mihkke konkrehta ovdal go ášši lea doppe digaštallon politihkalaččat. Mii leat máŋga bellodaga mat ovttasbargat, ja lea dehálaš ahte mis buohkain lea seamma vuođđu, čállá Søraa teakstadieđus. Son ii vástit gažaldahkii mii su politihkalaš oaidnu lea áššái.

 

Avvir.no sávva rabas ja áššálaš digaštallama. Mii doalahit rievtti sihkkut sátnevuoruid.
Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå

Luossabivdi ii mieđit ahte luossareive­eaiggádat galget iežaset «boandarivttiid» ­gohčodit sámi árberiektin, ja eai galgga daid rivttiid nannet sámi namas dikkis.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:38 Borgemánu 21. beaivi 2017

Oktiibuot 19 ođđa ássi leat ásaiduvvon Detnui maŋemuš mánuid čájehit ođđa logut.

Almmuhuvvon odne, dii. 15:11 Borgemánu 21. beaivi 2017

VIIDDIDIT FÁLALDAGA: – Mii oaidnit dan ahte Oarje-Finnmárkku regiovnnas lea pasieantavuođđu gaskal 20 000-25 000, nu ahte Álttás viiddiduvvo fálaldat. Earret eará røntgenossodat, earenoamášdikšu ja gáldnanvihkeossodat leat fálaldagat mat bohtet Áltái, lohká Frank Bakke-Jensen. Govven: Ellen Marianne Siri

Almmuhuvvon odne, dii. 14:19 Borgemánu 21. beaivi 2017

Bargiidbellodaga lista­njunuš ii leat eahpá­dusas ahte sámegiella ferte vuoru­huvvot, ja Sámediggi ferte vel eambbo ruđalaš ­návccaid geavahit seailluhan dihtii sámegiela boahtte­áiggis.

Almmuhuvvon odne, dii. 13:12 Borgemánu 21. beaivi 2017

Bargu ráfáidahttit Gurravári guovllu Álttás lea dál válmmas, ja dat čalmmustahttojuvvo ráfáidahttinlágidemiin Uhca Gurravárážis maŋŋebárgga.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:04 Borgemánu 21. beaivi 2017

Ijahis Idja festivála Anáris lea loahpahuvvon. Lei seavdnjat olgun go čuojahedje sámi musihka lávddi alde, ja čuovggat dagahedje magihkalaš dovddu ­gussiide. Juha Kuura­järvi dovddai iežas dego girdimin.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:07 Borgemánu 21. beaivi 2017

Jotket ohcamis nissona gii lea láhppon Sállanis ja politijat dieđihit ahte sis lea doaivva gávdnat nissona heakkas.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:11 Borgemánu 21. beaivi 2017

Fovsen guovllu lullisámit ballet ahte bieggamillopárkkat dagahit ahte Fovsen boazodoallu nohká go eai juksan mieđiheami árvvoštallanrievttis bissehit bieggafápmorusttega huksenplánaid Storheias.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:04 Borgemánu 21. beaivi 2017

Ikte ledje vuot ráidočiekčamat Finnmárkkus. Nordlys vuittii 5-1 Hámmárfeasta vuostá.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:28 Borgemánu 20. beaivi 2017

Politiijat leat ohcamin muhtin nissona Sállanis, gii láhppui go lei vázzintuvrras.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:30 Borgemánu 20. beaivi 2017

Politiijat dáhttot veahki ohcat láhppon olbmo.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:53 Borgemánu 20. beaivi 2017

Ikte váldui 25 jahkásaš dievdu lobiheamet vuodjimin meahcis.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:36 Borgemánu 20. beaivi 2017

Timimie Märak illuda go viibmat beassá dánsestit queer feastadoaluin odne eahkedis Anáris, maŋŋel go lea garrasit bargan dan njeallje maŋemus mánu. Queer-sápmelaččat muitalit maiddái ahte lea álkit eallit homofiilan odne.

19:58 Borgemánu 19. beaivi 2017

Dál lea dat áigodat goas ollu studeanttat fárrejit vuosttas geardde sierra orrut, eret váhnemiid ruovttus. Dalle lea dieđus ollu maid ferte vuoruhit. Muhto studeanttat eai dárbbaš gal giksašuvvat ijaid jus eai leat máksán dáhkádusa.

11:45 Borgemánu 19. beaivi 2017