AIN VUORDIT: Váhnemat leat áŋgiruššan oažžut eambbo sámegiel mánáidgárdesajiid. Eatnasat šaddet ain vuordit. Čakčii eai luovvan eambbo njeallje saji Álttá Siiddas. Vuorkágovva: Marit Elin Kemi

20 máná ain vuordinlisttus čakčii

Álttá Siidda mánáidgárddi vuordinlistu ii leat otnon maŋŋel go dál leat juohkán boahtte čavčča mánáidgárdesajiid. Dušše njeallje ođđa máná besset álgit Álttá Siidii.

11:06 Njukčamánu 11. beaivi 2016
Ođastuvvon: 11.03.2016 - 22:24

Njukčamánu 1. beaivvi lei mánáidgárdesajiid ohcanáigemearri maiddái Álttás, ja dán vahku loahpas leat ohcciidlogut čielgan ja mánáidgárdesajit juhkkon ođđa mánáide.

 

Ohce vel eambbosat go doivo

Moadde vahku áigi muitalii Álttá suohkan ahte ledje 22 máná vuordinlisttus beassat Álttá Siidii, mii lea Álttá áidna sámegielat mánáidgárdi. Dál maŋŋel ohcanáigemeari duođaštuvvui ahte dárbu lea vel stuorit.

24 ohcci ledje bidjan Álttá Siidda vuosttaš sávaldahkan. Moattes, njealjis dahje viđas  lea dárogiella eatnigiellan.

 

Muhto čakčii eai guorran datte namuhanveara sajit Álttá Siiddas, eai ge beasa eambbo njeallje ođđa máná álgit dohko. Danne báhcet ain 20 máná vuordinlistui.

Álttá Siidda jođiheaddji Sissel Varsi muitala sii leat njuolggadusaid mielde juohkán dan moadde saji mat ledje, ja sajiid ožžo danne aivve dakkár mánát geain juo leat oappát dahje vieljat mánáidgárddis. Buohkain sis deaivvai leat sámegiella eatnigiellan.

 

Dušše okta sámegielat ohcci

Mediain lea ollu čállon maid dárogielat mánáidgárddiid birra Álttás main leat sámegiel ossodagat, Oterfaret ja Nyland mánáidgárddit. Váhnemat eai leat gárron daidda bidjat mánáideaset go doppe ii leat sin mielas doarvái buorre sámegiel fáladat. Mánáidgárddiin ii leat sámegiella beaivválaš doaibmagiellan.

Ohcciidlogut duođaštit ge dál ahte dat mánáidgárddiid sámi ossodagat eai geasut sámegielat váhnemiid.

Oterfaret mánáidgárdái ledje logi ođđa ohcci geat dohko áiggoše vuosttaš sávaldahkan, ja sis lea dušše ovttas sámegiella eatnigiellan. Nyland mánáidgárdái, gos maid lea sámi ossodat, ii lean oktage sámegielat mánná dan 13 ođđa vuosttaš-sávaldat ohccis.

 

Ii daja maidege

Kultur- ja bajásšaddanáššiid váldolávdegotti jođiheaddji Hilde Søraa (Bargiidbellodat) ii áigon ovdal ohcanáigemeari vástidit maidege áššái ovdal go mánáidgárdeohcamušat ja logut leat čielgan. Dál vástida Søraa Ávvirii SMS
bokte ahte son ii kommentere vel sámi mánáidgárdesajiid dárbbu birra maidege ovdal go ášši lea digaštallon váldolávdegottis.


II DAJA VUOS MAIDEGE: Kultur- ja bajásšaddama váldolávdegotti jođiheaddji Hilde Søraa (Bargiidbellodat) ii daja vuos maid oaivvilda áššái, ovdal lávdegoddi distaga leat čoahkkinastán ja leat ovttaoaivilis.  Vuorkágovva Marit Elin Kem

– Ášši galgá váldolávdegoddái distaga. Ii boađe mihkke konkrehta ovdal go ášši lea doppe digaštallon politihkalaččat. Mii leat máŋga bellodaga mat ovttasbargat, ja lea dehálaš ahte mis buohkain lea seamma vuođđu, čállá Søraa teakstadieđus. Son ii vástit gažaldahkii mii su politihkalaš oaidnu lea áššái.

 

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Lea go dus lagas olmmoš geas lea demeansa ja háliidivččet diehtit eambbo dán dili birra? De lea dát kursa dutnje

Almmuhuvvon odne, dii. 09:06 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Kárášjoga gielddastivračoahkkimis ikte jienastii posišuvdna virgádit ođđa ekonomiijabargi veahkehit gieldda čorget váttes ekonomalaš dilálašvuođa.  Várresátnejođiheaddji John Nystad (SáB) lohká ahte gielddas lea hoahppu oažžut veahki.

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:22 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Stádaministara mielas lea buorre go ráđđehusas leat golbma nissona njunnošis. Ine Eriksen Søreide lea Norgga vuosttaš nisson olgoriikaministtar.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:51 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Riddu Riđđu AS stivrajođiheaddji Christina Henriksen muitala ahte sii leat duhtavaččat bargoveagain geat galget jođihit álgoálbmotfestivála ovddasguvlui.  – Mis lea áigumuš ahte Riddu Riđđu galgá leat dat deháleamos álgoálbmotfestivála, lohká son preassadieđáhusas ja lohká jáhkkit ođđa festiválahoavdda ja beaivválaš jođiheaddji dahkat buori barggu.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:33 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Statistihkalaš guovd­dášdoaimmahat árvala máŋga gáldu gos gávnnašii sámegielagiid, ovdamearkka dihte geahččat geat čužžot mearkaregistaris ja geat leat čađahan sáme­giel­eksámeniid.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:21 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Ruoŧŧelaš, gii lei iežas ustiba mielde goargŋumin Vågakallen 943 alla váris Lofuohtas, gahčai ikte eahkedis ja dál lea Nordlándda politiijaguovllu dieđihan ahte almmái lea gávdnon jápmán.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:10 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Politiijat muittuhit ahte sáhttá 9000 ruvdnosaš sáhkku jus gožžá eará sajiide go hivssegii.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:39 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámediggeráđđi lea dál bargagoahtán 2018 bušeahtain. Dál oaivvildit ahte sin doaibmanvejolašvuohta lea garrasit gáržžiduvvon, smávva lassáneami geažil stádabušeahtas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:31 Golggotmánu 20. beaivi 2017

Sámedikki ovddasteaddjit čoahkkinaste gieskat ON mánáidlávdegottiin Genéves. Sámediggi ovdanbuvttii muhtun hástalusaid maid sámi mánát ja nuorat vásihit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:54 Golggotmánu 20. beaivi 2017