Dán láhkái beasat Avvira eAviisii - Slik får du tilgang til Avvirs e-avis

Dán láhkái beasat Avvira eAviisii (Norsk tekst lengere ned i teksten)

Mii almmuhat ođđa eAviissa. Deike besset buohkat geat diŋgojit aviissa, leaččat dal ollislaš – dahje digitálakunddar. E-aviissa sáhtát lohkat sihke dihtoris, lohkanbreahtas ja mobiilatelefovnnas.

Buot teaksta mii lea SPID:s ja Mu Siiddus lea dárogillii.

Dáppe gávnnat min eAviissa:

Dán láhkái beasat sisa:

Jus áiggot eAviisii de dárbbašat SPID-konto. Dan fertet čatnat iežat abonnementii. Jus čuovut nu mo lea čilgejuvvon vuolábealde, de geahččalit mii veahkehit du beassat sisa. Jus lea váttisvuođat dahje dárbbašat veahki ráhkadit SPID-konto ja lohkat eAviissa, de mii veahkehat. Jus dárbbašat de váldde oktavuođa: abonnement@avvir.no dahje čuojahastte min kunddarguovddážii, telefovdna 934 40 700 dahje finat min kantuvrras Kárášjogas, Guovdageainnus dahje Álttás.

Jus leat diŋgojeaddji ii ge leat SPID-konto? Deaddil dákko

Jus lea SPID-konto ja leat diŋgojeaddji? Deaddil dákko

Jus dus lea SPID-kontu ja háliidat diŋgot aviissa: Deaddil dákko

Jus it oainne Ávvir-diŋgojumi Mu Siiddus?
Jus beasat SPID-kontui, itge oainne iežat diŋgojumi Mu Siiddus, de sáhtát daid viežžat maŋŋá, jus deaddilat «Søk opp mitt abonnement» (geahča šearbmagova vuolábealde). Čuovo čilgehusa.

Geavaheaddjenummara oaččut go čálát iežat mobiilanummira. FUOM: Dás gáibiduvvo ahte du mobiilanummar lea registrerejuvvon iežat diŋgojupmái.

Dovddus váttisvuođat
Jus áiggut čatnat SPID-konto ja diŋgojumi oktii, de ferte dat seamma e-poastačujuhus registrerejuvvon Avviris ja SPID-konto rahpamis. Jus dat guokte e-poastačujuhusa eaba leat ovttalágánat, de váldde oktavuođa geavaheaddjeguovddážiin 934 40 700, de veahkehat du.

 

Dieđut eAviissa birra

Deaddil dákko vai beasat eAviisii!

Mii leat dál almmuhan ođđa eAviissa. Ođđa eAviisa fállá álkit ja buoret lohkanvásáhusaid.

Don it sáhte šat geavahit dan boares geavaheaddjenama ja beassansáni, muhto fertet ráhkadit ođđa SPID-konto mainna beasat eAviisii, du diŋgojumi dieđuide.

eAviisa čuovvu mielde buot min lohkkiide.

Deaddil dákko ráhkadan dihte SPID-konto ja čana dan iežat diŋgojupmái.

Dieđut SPID birra.

 

Buot teaksta lea dárogillii, sihke SPID:s ja Mu Siiddus.

 

Arkiiva
eAviissas lea buot min digitála arkiiva, doppe sáhtát lohkat aviissaid gitta jagi 2008 rájes.
Olgešbealde šearpma gávnnat gova mii lea du kaleanddar, dáppe gávnnat buot aviissaid.

Zoom
Jus áiggut stuorrudit/zoomet eAviissas, de deaddil sáhpána guktii gurutbealde, dahje jorat dainna sáhpánjuvllain.

Artihkalčájeheapmi
Deaddil dan teavstta ala maid áiggut lohkat eAviissas, de čájehuvvo artihkal, dás lea dušše buvttes teaksta ja dás sáhtát válljet stuorrudit teavstta jus áiggut.
Dán funkšuvnna leat vuos ovddideamen iige soaitte čájehit visot teavstta ovdal almmuheami.

Oza
Ohcanfunkšuvdna addá vejolašvuođa ohcat sániid buot digitaliserejuvvon aviissain mat leat almmuhuvvon.
Olgešbealde šearpma gávnnat gova mii lea dego stuorrudanglássa, deaddil dan, de sáhtát čállit sáni man ozat.

Báhpára ala máŋget ja PDF
Sáhtát válljet máŋget báhpára ala dahje vurket aviissa PDF hápmái.
Guktot válljenvejolašvuođat gávdnojit olgešbealde šearpmas.

Bearaš
Buot diŋgojeaddjit sáhttet addit golbmasii bearrašis vejolašvuođa beassat kontui, buot njealljása sáhttet lohkat plussa- ja eAviissa seamma diŋgojumi vuolde.
Mana Mu Siidui, doppe sáhtát bovdet bearraša. Sáhtát sáddet máŋga bovdejumi, muhto dat 3 vuosttasa geat registrerejit SPID-konto, besset aviisii. Gáibádus bearašdiŋgojupmái lea ahte miellahtut geat bovdejuvvojit leat bearraša siskkobealde ja ahte sis lea seamma čujuhusbáiki.

 

Slik får du tilgang til Avvirs e-avis

Vi lanserer ny e-avis. Denne er tilgjengelig for alle abonnenter, om du er komplett- eller digitalkunde. eAvisa kan du lese den på datamaskinen din, lesebrettet eller mobilen.

All tekst inne på spiid og på min side er kun på norsk.

Her finner du eAvisa vår

Slik får du tilgang

For å få tilgang til eAvisa trenger du en SPiD-konto. Denne må også knyttes opp mot ditt abonnement. Om du følger gjennomgangen under, skal vi forsøke å hjelpe deg inn. Får du problemer eller trenger hjelp til å lage SPiD-konto og lese eAvisen, hjelper vi deg gjerne. Ved behov kan du kontakte oss på: abonnement@avvir.no, ringe vårt kundesenter på telefon 934 40 700 eller komme innom kontorene våres i Karasjok, Kautokeino eller Alta.

Har du abonnement men ikke SPiD-konto? Klikk her

Har du SPiD-konto OG abonnement på Avvir? Klikk her

Dersom du har SPiD-konto og ønsker å kjøpe abonnement kan du klikke her

Ser du ikke Avvir-abonnementet på Min Side?
Hvis du får logget på SPiD, men ikke ser dine abonnement på Min Side, kan du hente inn disse i etterkant, ved å trykke på «Søk opp mitt abonnement» (se skjermbildet under). Følg deretter anvisningen.

Kundenummeret kan du få tilsendt på sms ved å legge inn mobiltelefonnummeret ditt. NB: Dette krever at mobilnummeret er registrert i ditt abonnement.

Kjente problemer
For å få knyttet sammen SPiD-kontoen din og abonnementet ditt må samme mailadresse være registrert hos Avvir og ved opprettelse av SPiD-konto. Om de to mailadressene ikke sammenfaller anbefaler vi at du tar kontakt med kundesenteret på 78 45 67 01, så vil vi hjelpe deg for å få dette til.

 

Info om eAvisen

Klikk her for å gå til eAvisen!

Vi har lansert en ny eAvis . Den nye eAvisen byr på en enklere og bedre leseopplevelse.

Du kan ikke lenger bruke det gamle brukernavnet og passordet, men må opprette en ny SPiD-konto som gir tilgang til eAvisen, din abonnementsinformasjon.

eAvisen er inkludert for alle våre abonnenter.

Klikk her for å opprette SPiD-konto og knytte den til ditt abonnement.

Informasjon om SPiD.

All tekst inne på spiid og på min side er kun på norsk.

Arkiv
I eAvisen får du tilgang til hele vårt digitale arkiv, og kan lese avisen helt tilbake til 2008.
Til høyre på skjermen finner du et ikon som forestiller en kalender, her kan du bla i kalenderen og se alle avisene.

Zoom
For å zoome i eAvisen kan du enten dobbeltklikke med venstre museknapp, eller rulle på musehjulet.

Artikkelvisning
Du kan klikke på selve teksten for en artikkel inne i eAvisen og få frem artikkelvisningen, dette er en ren tekstvisning og her kan du velge forstørret tekst om du ønsker.
Denne funksjonen er under utvikling og kan vise ufullstendig tekst den første tiden etter lansering.

Søk
Søkefunksjonen gir deg muligheten til å søke etter enkeltord i alle våre digitaliserte utgivelser.
Til høyre på skjermen vises et ikon som forestiller et forstørrelsesglass, klikk på denne og du kan skrive inn søkeordet.

Utskrift og PDF-fil
Du kan velge å skrive ut avissider eller lagre hele avisen som PDF-fil.
Begge valgene finnes i menyen til høyre på skjermen.

Familietilgang
Alle abonnenter kan gi tre familiemedlemmer i husstanden tilgang til sin konto, alle fire kan lese pluss og eAvisen under samme abonnement.

Gå til Minside for å invitere familiemedlemmer. Du kan sende mange invitasjoner, men kun de 3 første som registrerer SPiD-konto får tilgang til avisen. Kravene til familieabonnement er at medlemmene som inviteres er i familie med deg og at dere bor på samme adresse.