Sámedikkis leat jiansteaddjit jávkan jienastanlogus. Čájáhusgovva ja vuorkágovva.

18:s jáv­kan Sáme­dikki jiena­stus­logus

Máŋggas geat leat ovdal leamašan Sámedikki jienastuslogus vásihit namaset jávkan jienastuslogus. Kimme Utsi lea okta sis gii vásihii dan ikte, go áiggui jienastit ráđđeviesus Romssas. Ossodatdirektevra Sámedikkis lohpida ahte buohkat geat háliidit veahki, galget oažžut dan.

14:43 Čakčamánu 11. beaivi 2017
Ođastuvvon: 11.09.2017 - 18:24

– Mun lean jienastan 1991 rájes, dalle go ledjen 18 jahkásaš ja orron Kárášjogas. Go orron Kárášjogas de gal vajot čálihedje mu jienastuslohkui, go mus lea Utsi goargu. Dalle čálihedje min, geat leimmet 18 jagi, automáhtalaš jienastuslohkui, muitala Kimme Utsi.

 

Kimme Utsi lea ovdal jienastan Romssas, gos son lea orron  10 jagi.

– Dál fáhkka ledjen gahččan eret. In mun dieđe manin, hui ártet. Ráđđeviesus dadje ahte golmmas earát Romssa gávpogis ledje vásihan dan seamma go mun, muitala Utsi.


Kimme Utsis govva. Priváhta govva

Son čálii dán birra facebookas, ja Sámediggi válddii de suinna oktavuođa.

– Sii jerre goas mun vuosttaš háve jienastin. Tove Anti geahčai mu ášši ja sáddii munnje PDF fiilla maid šadden printet báhpárii Romssas ja váldit mielde ráđđevissui, muitala Utsi.

 

Eai dieđe mii lea dáhpáhuvvan

– In dieđe manin dat lea dáhpáhuvvan. Jus mun dien gažaldaga vástidan, de šaddá beare spekulašuvdna, ja dan in hálit mun, muitala Sámedikki ossodatdirektevra Rávdná Buljo Gaup.

Sámediggi lea dieđihan jienasteddjiide ahte jus eai gávnna iežaset nama šat Sámedikki jienastuslogus, de sáhttet riŋget Sámedikki ráđđeaddái Tove Antii, telefonnummar 78474145 / 40044823, ja dalle veahkeha son ođđasit registreret jienastuslohkui.

 

18 olbmo jávkan jienastuslogus

Dán rádjai leat 18 olbmo dieđihan ahte sii eai leat šat jienastuslogus, muhto ii sámedikkis leat vejolašvuohta diehtit gallis leat gahččan eret jienastuslogus.

– 17:s leat fas ođđasit čálihuvvon jienastuslohkui, ja besset jienastit.  Okta fas ii lean ohcange čáliihuvvot jienastuslohkui, ja go ii leat ohcan áigemeriid siskkobealde, de ii bija Sámediggi su jienastuslohkui ovdalgo ohcá rievttes láhkai, muitala Gaup.

 

Ođđasit registreret
Go ođđasit registrere jienastuslohkui, de fertejit Sámedikkis vuos iskat leat go ovdal leamašan jienastuslogus ja jus ii, de fertejit iskat leat go čálihuvvon goassige lohkui.
– Ádjána sullii diibmobeali. Olbmot ožžot veahki, mis lea bargi dáppe idjii, muitala Gaup.

 

Buohkat ožžot veahki

Mo dáhpáhuvvá jus hui olusat riŋgejit oktanaga? Leat go doarvái bargit dasa?

– Dat gal čoavddus gávdno. Mis ii leat gal goassige doarvái bargit, muhto mii gal juoga láhkái čoavdit dan. Mii riŋget ruovttoluotta jus ii oktage vástit. Buohkat geat háliidit galget oažžut veahki Sámedikkis, dat lea hui dehálaš ahte olbmot geat háliidit jienastit čužžot Sámedikki válgajienastuslogus jus galget beassat jienastit. Okta olmmoš gii lea gahččan eret jienastuslogus, lea okta menddo ollu. Dát ii berre dáhpáhuvvat, ja dat ii galgga dáhpáhuvvat, ja mii fertet maŋŋil válggaid iskat mii lea geavvan, muitala Gaup.

– Ii leat vuosttaš geardde ahte min hálddahus lea barggus válgaeahkeda. Sámedikkis leat álohii leamaš bargit barggus válgaeahkeda, muhto dán háve fertiimet áiccalmahttit jienasteddjiide ahte veahkki lea fidnemis, loahpaha Rávdná Buljo Gaup.

Fáddásánit
Ođđasat

På forsiden nå

Sámediggeválggas vuoittahalle gaskageardán bellodagat

Árjjas livčče beassan sisa Sámediggái golbma áirasa jus sámediggeválggas livčče dássádahttináirasat. Dál gáibida Árjja áidna sámediggeáirras válgaortnega rievdadit.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:01 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Politiijat vuoddjájit báikái.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:32 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Eanet ja eanet biktasiin leat dál šleđggonat, muhto NAF oaivvilda dat lea njuolgut várálaš. Sii leat iskan biktasiid, ja gávnnahan ahte eai doala dási.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:56 Golggotmánu 22. beaivi 2017

FeFo árvvoštallá ásahit fas 5-kilomehter rájá olgoriikalaččaide. Áŋgiris guollebivdi, deatnulaš Ellen Kristina Saba, illuda go báikeolbmot besset fas okto bivdit iežaset guollejávrriin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:52 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Jus doivot ahte dát fasttes dávdá, čáhppesjápmu nogai maŋŋel go stálii 1300-logus, de válddát boastut. Dán jagi lea dávda njommon 849 olbmui.

Almmuhuvvon ikte, dii. 11:59 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Dán jagáš Stuorračoahkkimis Deanus nuoraide lei fáddán psyhkalaš dearvvašvuohta, go olbmuin leat dovddut lunddolaš ja stuorra oassi eallimis. Deanu Sámeskuvlla nuoraid mielas lea dehálaš fáddá man dán jagi leat fuomášuhttán.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:12 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Lávvordaga maŋŋelgaskabeaivvi beaškkehedje guokte biilla oktii, Ákšovuonas, Láhpi suohkanis. Ii okta ge roasmmehuvvan bahuid lihkohisvuođas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:15 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Ikte lei NOAH jahkásaš čuovgavázzin náhkkeealáhusa vuostá. Vázzin lei 30 gávpogis, ja lágideaddjit árvvoštallet ahte ledje oktiibuot 8 900 olbmo vázzimiin.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:04 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Disdaga boahtte vahkkus lea fylkkalávdegotti čoahkkin, gaskavahkku ja duorastaga fas fylkkadiggi. Politihkkarat ožžot eambbo dieđuid Finnmárkku ja Romssa ovttastumi birra.

Almmuhuvvon ikte, dii. 09:37 Golggotmánu 22. beaivi 2017

Dál lea FA Sámi presideanttas viimmat illusáhka sidjiide geat leat váillahan Sámecupa.

10:55 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dáiddár Linda “Zina” Aslaksen lea málen dáiddagova Scandic hotealla guossestobu seaidnái, mii lea inspirerejuvvon sámi meavrresgári dološ symbolain. Hotealladirektevrra mielas lea dát dat čábbámus seaidni olles Kárášjogas.

09:03 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Vuollegis viessoloatnareanttut ja buorideapmi Norgga ekonomiijas sáhttá nannet viessohattiid. NBBL ođđa rapporta čájeha ahte viessohattit sáhttet jorggihit juo boahtte jagi.

11:34 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Sámi artista Sofia Jannok oažžu 1,3 miljovnnasaš stipeandda Ruoŧa dáiddalávdegottis Konstnärsnämnden.

10:33 Golggotmánu 21. beaivi 2017

Dearvvašvuođadirektoráhtta ávžžuha mánnodaga heaitit, go de lea heaitinbeaivi.

09:31 Golggotmánu 21. beaivi 2017