BEAKKÁN ORRUNBÁIKI: Romsa lea gávpot gosa olu nuorat fárrejit go áigot vázzit skuvlla. Govven: Marianne Løvland, NTB scanpix

Ná oaččut fiinna orrun­báikki láigo­márkanis

Suoidnemánu rájes lea leamašan váttis beassat láigomárkanii, ja oallugat eai oaččo vástádusa ge go váldet oktavuođa láigoaddiin. Leat olu vuogit movt sáhttát fidnet niehkoviesu, lanjadaga dahje oažžut saji dán kollektiivii masa liikot. 

14:18 Borgemánu 09. beaivi 2017
Ođastuvvon: 10.08.2017 - 11:46

Dál leat oallugat geat leat láigoásodaga ozus. Leat ollu studeanttat geat ohcet sihke viesuid, lanjadagaid ja kollektiivasaji. Dá leat rávvagat maid unite.no beaivválaš jođiheaddji Christian Wierød ávžžuha nuoraid ja sin geat leat orrunsaji ozus čuovvut. 

 

Govva ja čálus
Vuosttažettiin ávžžuha Wierød bidjat gova sin profiilii, go profiillat main lea govva ožžot dávjjibut vástádusa láigoaddiin. Dat guoská sihke sidjiide geat ohcet orrunsaji unite.no, finn.no ja hybel.no neahttasiidduin, muhto maiddái sidjiide geat ohcet orrunsaji e-boastta bokte. 

Nubbi ráva lea čállit guhkibuš ohcamuščállosa láigoaddái, go láigoaddi sáhttá oažžut 200 ohcamuša ja dalle lea álkit muitit guhkibuš čállosiid. Wierød maid rávve čállit ásodat-CV mii biddjo e-boastta fárrui. Jus lehpet máŋgasa geat ohcabehtet oktasaš ásodaga, de Wierød ávžžuha buohkaid ráhkadit sierra ásodat-CV man bidjá e-bostii.   

 

Mii lea ásodat-CVa 
Ásodat-CV lea measta seamma go bargoohcan-CV. Jus leat ovdal láigohan ásodaga, de ávžžuhuvvo váldit ovddeš láigoaddi referánssaid mielde CV:i. Ásodat-CV:i galgá maid bidjat skuvladuođaštusa ja ovddeš bargoaddiid atteasttaid, ja dasa galgá maid čállit gos dál barggat dahje váccát skuvlla.  

 

Deavdde iežat profiila!
Wierød maid ávžžuha deavdit iežas profiilii buot dahje eanas dieđuid maid profiila gáibida. Vuosttaš man láigoaddi oaidná, lea du profiila. Dán maŋŋel láigoaddi iská lea go ásodatohcci sosiála mediain, nu go Facebookas ja Instagramas. Doppe láigoaddi sáhttá dárkkistit leat go profiillas seamma dieđut go ovdamearkka dihte ohcci Facebookas.  

 

Riŋge láigoaddái 
Ovdal go vuolggát geahččat ásodaga, de Wierød rávve riŋget láigoaddái. Dát lea sin mielas mihá buoret go čállit dieđuid nubbi nubbái, go dalle oažžu vástádusaid ovttatmano. Jus láigoaddi lea njoahci vástidit maila, dalle maid Wierød ávžžuha riŋget sutnje. Lea maid buoret láigoohcci bealis go lea ovdagihtii humadan láigoaddiin. 

 

Váldde duođalaččat
Go vuolggát geahččat ásodaga, de galggat dan váldit duođalaččat. Láigoaddi ii leat dušše čájeheame ásodaga, son lea maid iskame makkár olmmoš láigoohcci lea ja heive go sutnje láigohit.

Dávjá leat oallugat ásodaga geahččame, muhto jus leat leamašan čeahppi ja hupman láigoaddiin ovdagihtii, de lea dus buoret vejolašvuohta beassat láigohit ásodaga. 

 

Kollektiivva geahččame
Ohcci persovnnalašvuohta ja beroštumit lea deháleamos oasit kollektiivva geahčadeamis. Sii, geat juo orrot kollektiivvas, fertejit dárkkistit heivet go don orrut singuin fárrolaga. Deháleamos go lea kollektiiva ozus lea váldit oktavuođa dákkár kollektiivvain gosa orut heiveme.

Čálaš ja humat singuin ovdagihtii vai oahpásnuvat singuin ovdal go manat geahččat ásodaga. Muital maid manne jáhkát juste iežat heivet sin kollektiivii.  

 

Ii leat lohpi vealahit
unite.no beaivválaš jođiheaddji Christian Wierød namuha vel ahte láigomárkanis ii leat lohpi vealahit earáid sohkabeali, oskku, eallinoainnu, etnisitehta, doaibmannávccaid, seksuála iešvuođaid, sohkabealiidentitehta ja sohkabealleovdanbuktima dáfus. 

På forsiden nå

Muhto sátnejođiheaddji lohká lea bággu árvvoš­tallat heaittihit skuvlla jus ráđđehus joatká seamma politih­kain vel ovtta jagi.

Almmuhuvvon odne, dii. 13:00 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Ráđđehusa lassebušeahtas evttohit 200 000 euro soabadankommišuvnna álggaheapmái.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:47 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Okta olmmoš lea váidon Čáhcesullos go lea vuodján lobiheamet biillain oktan gálvojorriin.

Almmuhuvvon odne, dii. 12:47 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Kárášjogas lágiduvvojit dán skápma gielladikšundeaivvadeamit, ja vuosttaš deaivvadeamis lea sáhka dovdduin ja sániin mat gullet daidda.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:02 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Kárášjoga ráđđealmmái lea fuolas ja evttoha earret eará heaittihit virggiid gokčan dihtii gieldda stuorra eanetgeavaheami.

Almmuhuvvon odne, dii. 11:12 Golggotmánu 24. beaivi 2017

Bane Nor ii diehtán sii leat rihkkon lága go togastašuvnnain eai leat sámegillii šilttat. Dál lohpidit njulget dán.

Almmuhuvvon odne, dii. 10:29 Golggotmánu 24. beaivi 2017
Kåven ballá ahte NSR ja Bb eai mieđaše dássádahttinmandáhttaortnegii:

Davvikalohttaálbmoga (NORD) njunuš ballá ahte NSR ja Bb eai manaše mielde rievdadit válgaortnega nu ahte dássádahttinmandáhtat livčče sámediggeválggas, go de šattašii sidjiide heajut dilli go dál lea. – Fápmu sirdašuvašii, ja dasa eai gal mieđit sii, lohká son

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:56 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Lea vuosttaš geardde go dáidaga ja doaimmaid guorahallet ná máŋggabealagit, čállá Giellagas Instituhta dutkidoavttir preassadieđáhusas.  Doaimmaheaddjit Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää, sávvaba, ahte ođđa girji rahpá geainnuid ja inspirere ođđa dutkamušaide.

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:03 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Fieddara, Lákkonjárgga, Skárfvákki ja Bassevuovddi boazodoallit leat guokte vahkku leamaš dikkis gos dáistalit Statnett vuostá. Boazosámit ballet ahte jiehtanaslinjá duvdila sin eret ealáhusas. Dál lea duopmáriid duohken mearridit lea go konsešuvdna lágalaš.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:37 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Risttalaš sálm­mat mat muittuhit luođi, galget seailluhuvvot ja čállot girjái.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:44 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Dál leat fas ráhkkanišgoahtime boahtte jagáš UKM:i. Kárášjoga UKM gulahallanolmmoš, John Arvid Johnskareng, sávvá ahte dán jagi lea stuorát beroštupmi musihkkii go maŋemus áiggiid lea leamaš.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:23 Golggotmánu 23. beaivi 2017

Diibmá buohccájedje masá 33 000 norgalačča borasdávddain. Maŋimuš viđa jagis leat borasdávdabuohccit lassánan.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:26 Golggotmánu 23. beaivi 2017

TV-akšuvdna čokkii olles 217,7 miljovnna ruvnno UNICEF bargui veahkehit oahpu addit mánáide geat leat vásihan soađi ja soahpameahttunvuođa. Norgga fylkkain attii Finnmárkku njealjádin eanemus ruđa ássiidlogu vuođul, bajimusas Finnmárkkus lei Ákŋoluovtta gieldda, ja vuolimuš lei Guovdageaidnu gielda.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:53 Golggotmánu 23. beaivi 2017

 Vibeke Larsen ja ráđđelahttu Mariann Wollmann Magga leaba guktot ohcan Sámedikkis oažžut maŋŋábálkká máksot.

Almmuhuvvon ikte, dii. 10:44 Golggotmánu 23. beaivi 2017